Czy wydatki pokryte w ramach bezzwrotnej pożyczki mogą stanowić koszt?

Czy przedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę w kwocie 5 000,00 zł w ramach tarczy antykryzysowej i przeznaczył ją na wydatki związane z działalnością gospodarczą, w momencie umorzenia tej pożyczki wydatki te będą mogły nadal stanowić koszt uzyskania przychodu?

Zacznijmy od tego, że by wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej winien spełniać łącznie następujące warunki:

– pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

– nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– być właściwie udokumentowany

– nie może stanowić wydatku o charakterze osobistym.

Zatem jeżeli koszty te będą spełniały ww. warunki stanowią koszt uzyskania przychodów bez względu na fakt, że pożyczka została umorzona.

Zgodnie z art.  15zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.) przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach określonych w ust. 7 art. 15 zzd  nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

TARCZA 4.0 a mikropożyczka

Mikropożyczka z urzędu pracy może być przyznana w wysokości do 5 tys.na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej.

Warunkiem uzyskania takiej pożyczki jest założenie działalności przed 01.04.2020r. 

Najnowsza, podpisana przez Prezydenta tarcza 4.0, czyli Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zwalnia z obowiązku składania wniosku o umorzenie, ale także sprawia, że kwota pożyczki jest wolna od egzekucji sądowej i administracyjnej.

Oznacza to, że mikropożyczka wraz z odsetkami polega na umorzeniu z urzędu na podstawie zweryfikowania informacji w CEIDG lub KRS, pod warunkiem, że mikro przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Zgodnie z informacjami znajdującymi w przepisach przejściowych wspomnianej ustawy oraz na stronach urzędów pracy rozwiązanie to dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych a zawarte umowy będą podlegały modyfikacji z mocy prawa. Przedsiębiorcy nie będą musieli dokonywać żadnych zmian w złożonych dokumentach – aktualnie czekamy na wytyczne z urzędów pracy. Moim zdaniem powinny być stworzone aneksy do umów zwartych przed wejściem w życie tarczy 4.0 lub przedsiębiorcy ci powinnu otrzymać decyzję o umorzeniu po 3 miesiącach prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wynika z moich konsultacji z urzędami pracy najprawdopodobniej przedsiębiorcy otrzymają decyzję o umorzeniu, ale musimy zaczekać na ostateczne procedury w tej kwestii. 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here