DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEOBJĘTYCH PRZESTOJEM – TARCZA 4.0

Tarcza 4.0 rozszerza zakres pomocy w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawców, u których:

  • nie wystąpił przestój, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy,

  • nie wystąpił przestój ekonomiczny w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5,

  • nie został obniżony wymiar czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust.5.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spełnienie kryteriów o których mowa w ustawie z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 669), w szczególności:

  • niezalegania przez pracodawcę z opłacaniem należności podatkowo – składkowych do końca trzeciego kwartału 2019r.,

  • wymóg, aby wobec pracodawcy, nie zachodziły przesłanki do ogłoszenia upadłości,

Ponadto warunkiem jest wystąpienie u pracodawcy spadku obrotów, czyli spadku sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15%, obliczonych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych , po dniu 31 grudnia 2019r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,

  • nie mniej niż o 25% obliczonych jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po dniu 31 grudnia 2019r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku porównując do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Wynagrodzenia pracowników mogą być dofinansowane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dofinansowanie nie przysługuje pracownikom, u których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku. Wypłata następuje w transzach odpowiadających ilości miesięcy wskazanych we wniosku. Przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanych świadczeń w terminie do 30 dni od zakończenia okresu pobierania dofinansowania.

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników wcześniej w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

W przypadku otrzymania dofinansowania wynagrodzenia pracowników, nie można wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.

Pracodawcy, którzy skorzystali już z pomocy umorzenia składek ZUS nie mogą otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenie społeczne dotyczące pracownika wskazanego we wniosku. W związku z tym można będzie się ubiegać tylko o refundację części kosztów wynagrodzenia.

Wniosek Kliknij tutaj

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here