Estoński CIT – stanowią nową formę opodatkowania w CIT i kierowany jest do spółek z o.o. i akcyjnych, które spełniają łącznie niżej odpisane warunki. Szczegóły w załączonej ustawie zmieniającej.

Estoński CIT ma na celu likwidację podwójnego opodatkowania w omawianych w tym artykule spółkach. Czy to będzie korzystne dla podatnika, który spełnia warunki? To zależy m.in. od nakładów inwestycyjnych jakie zamierza podjąć.

Dla kogo? (poniższe warunki muszą być spełnione łącznie) Estoński CIT to rozwiązanie dla:

 • mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 100 mln zł (uwaga: kwota zawiera podatek VAT).
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.
 • spółek które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
 • które zatrudniają co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców (ułatwienia dla podatników małych i rozpoczynających działalność),
 • spółek, które nie sporządzają za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości,
 • spółek, które złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem,
 • spółek których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej:

Podatnik (art. 3 ust. 1 ustawy o pdop) u którego:

– łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 000 000 zł, przy czym przychody te są liczone z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług;
– mniej niż 50% przychodów, o których mowa w pkt 1, pochodzi:
a) z wierzytelności,
b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
c) z części odsetkowej raty leasingowej,
d) z poręczeń i gwarancji,
e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu
zbycia tych praw,
f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
g) z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 − w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

 • spółek które wykazują nakłady inwestycyjne:Podatnik stosujący ESTOŃSKI CIS jest obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady na cele inwestycyjne w wysokości większej o:
  1) 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł − w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
  2) (obowiązki podatnika patrz slajd: OBOWIĄZKI PODATNIKA ART. 28G UST. 1 PKT 2) 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł − w okresie 4 lat podatkowych,
  o którym mowa w art. 28f ust. 1 lub 2
  − w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3−8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin**.**Przez członków rodzin rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą w faktycznym pożyciu.Przez nakłady na cele inwestycyjne rozumie się faktycznie poniesione w roku podatkowym:
  1) wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych,
  2) opłaty ustalone w umowie zgodnie z art. 3 ust. 4 lub 6 ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych.

  Ile wyniesie estoński CIT?

Wysokość proporcjonalnego odliczenia została ustalona w sposób zapewniający uzyskanie łącznego opodatkowania na zakładanym poziomie: 25% dla podatnika małego (z możliwością obniżenia o 5 %, w przypadku dokonania większych inwestycji przez spółkę) oraz 30% dla pozostałych (z możliwością obniżenia o 5%.).

Jaki okres obejmuje opodatkowanie estońskim CIT-em?

Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7. Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji, o której mowa w art. 28r ust. 1, składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany ryczałtem.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here