Podmioty zobowiązane do przekazywania schematów podatkowych do Szefa KAS

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193; dalej: ustawa wprowadzająca). Do Ordynacji podatkowej w Dziale III dodano art. 86a – 86o, tj. nowy Rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych.

Czego dotyczą schematy podatkowe: 

Wprowadzone przepisy MDR dotyczą w szczególności:
1. określenia organu podatkowego, do którego będą kierowane informacje o schematach
podatkowych,
2. określenia definicji schematu podatkowego oraz przesłanek raportowania,
3. wskazania kręgu podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji,
4. sposobu i terminu raportowania,
5. zakresu raportowanych informacji,
6. konsekwencji karnych skarbowych niewypełnienia tego obowiązku przez podmioty
zobowiązane.

Co jest przedmiotem raportowania?

Przedmiot raportowania jest:

 • schemat podatkowy
 • schemat podatkowy standaryzowany
 • schemat podatkowy transgraniczny

Kogo obowiązują nowe przepisy o MDR-ach?

 • wszystkich, którzy dokonują czynności wskazanych w przepisach (np. opracowywanie, oferowanie, udostępnianie, wdrażanie lub zarządzanie wdrażaniem – w przypadku promotora).
 • osób niewykopujących żadnego zawodu regulowanego (np. księgowych) lub podmiotów, które dokonują czynności wskazanych w przepisach MDR, nawet gdy nie są do tego uprawnione w świetle przepisów ustaw regulujących konkretne zawody.

Kto jest zobowiązany do przekazywania schematów podatkowych?

Obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych może dotyczyć trzech kategorii podmiotów:

 • promotora,
 • korzystającego,
 • wspomagającego.
 • Promotor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, która opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzającej klientom.
 • Korzystający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia.
 • Wspomagający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa (a także ich pracownik), która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Przy czym nie ma znaczenie czy miejsce zamieszkania, siedziba, zarząd podmiotu obowiązanego do MDR znajduje się na terenie Polski, UE czy państw trzecich. Obowiązek przekazywania informacji o schemacie podatkowym ciąże na wszystkich, którzy, dokonują czynności:

 • opracowywania,
 • oferowania,
 • udostępniania,
 • wdrażania lub
 • zarządzania wdrażaniem.

Zatem obowiązek przekazywania informacji o schemacie podatkowym nie jest nakładany na określony grupy zawodowe, np, na radców prawnych, doradców podatkowych. Obowiązek ten może dotyczyć również, np, księgowego, który dokonuje czynności wskazanych w przepisach MDR.

Przede wszystkim musisz zacząć od zdefiniowania głównych pojęć wskazanych w Ordynacji podatkowej art. 86a, m.in.:

10) schemacie podatkowym – rozumie się przez to uzgodnienie, które:

 1. spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
 2. posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
 3. posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą;

11) schemacie podatkowym standaryzowanym – rozumie się przez to schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego;

12) schemacie podatkowym transgranicznym – rozumie się przez to uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczne oraz:

 1. spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych, o których mowa w pkt 6 lit. a-h, lub
 2. posiada szczególną cechę rozpoznawczą;

W następnej kolejności musisz wiedzieć:

 1. Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji o schemacie podatkowym
 2. Kiedy należy przekazać informacje o schemacie podatkowym
 3. Co powinna zawierać informacja o schemacie podatkowym i w jaki sposób powinna zostać przekazana
 4. NSP (czyli numer schematu podatkowego: potwierdzenie nadania i obowiązki związane z NSP)
 5. Procedury wewnętrzne – kogo dotyczą.
 6. Sankcje.

Te wszystkie informacje znajdziesz w objaśnieniach podatkowych dotyczących MDR: do pobrania tutaj:

objaśnienia-podatkowe-mdr-z-dnia-31-01-2019

W pierwszej kolejności miałam udostępnić materiał video dotyczący podmiotów zobowiązanych do raportowania, ale po przesłuchaniu go stwierdziłam, że bardziej mogę przerazić wiele osób, a żeby tego uniknąć należałoby przedstawić to szerokie zagadnienie od początku. W materiale video trwałoby kilka godzin, dlatego popracuj nad objaśnieniami zapoznaj się z rozdziałem 11a Ordynacji podatkowej i jeżeli pojawią się jakieś pytania, zadaj je proszę w komentarzu poniżej.

 

Pozdrawiam Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here