20 grudnia 2017 roku Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zgodnie z uzasadnieniem dotyczy wprowadzenia nowego narzędzia, tj. mechanizmu podzielonej płatności w celu uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienia większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobiegania unikania płacenia podatku.

SPLIT PAYMENT (mechanizm podzielnej płatności)  – na czym polega

Split payment polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

Jak wskazuje uzasadnienie do omawianych zmian, wszystko w celu przeciwdziałaniu oszustwom i nadużyciom podatkowym a w szczególności wyłudzeniom VAT należnego fiskusowi, ponieważ dzięki mechanizmowi podzielnej płatności dostawa nie otrzymuje całej wartości brutto od nabywcy na wskazany rachunek. Wprowadzenie nowego mechanizmu ma stworzyć organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, tak by eliminować ryzyko znikania podatników z zapłaconym przez ich kontrahentów a nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Split payment dla kogo?

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. W konsekwencji pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej), nie będzie możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach B2C (czyli relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami indywidualnymi).

Dobrowolne stosowanie split payment

Decyzję o zastosowaniu bądź nie split payment ustawodawca pozostawił nabywcy towarów lub usług ALE należy pamiętać, że skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń oznacza również określone konsekwencje dla dostawcy towarów lub usługodawcy.

Rachunek VAT – procedura zakładania rachunku VAT

W celu umożliwienia wszystkim podatnikom nabywającym towary lub usługi dokonywania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podatnika od towarów i usług. W pakiecie zmian znajdują się stosowne przepisy, nakładające na banki i SKOK-i obowiązek założenia wszystkim podatnikom rachunków VAT.

Kto jest właścicielem środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika od towarów i usług. Wprowadzone zmiany nie zakładają by organy podatkowe miały dostęp do tych rachunków. Jednak należy pamiętać o ograniczeniach podatnika w związku z rozdysponowaniem środków zgromadzonych na rachunku VAT. UWAGA! Z rachunku VAT podatnik od towarów i usług będzie mógł wyłącznie:

  • dokonywać przelewu na inny rachunek VAT
  • opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego.

Podatni będzie mógł wypłacić zgromadzone środki na rachunku VAT na jego rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Wypłata taka mogłaby być dokonana wyłącznie na wniosek podatnika, który podlegałby weryfikacji przez właściwe organy podatkowe.  Naczelnik urzędu skarbowego po dokonaniu weryfikacji w terminie 90 dni, w drodze postanowienia, mógłby wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków niż wskazane w ustawie – Prawo bankowe i w tym postanowieniu określałby ostateczną wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika, które mogą mieć inne przeznaczenie. Wysokość środków, które mogą mieć inne przeznaczenie nie obejmuje wysokości środków odpowiadającej wysokości zaległości w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami.

System zachęt do stosowania mechanizmu podzielnej płatności

Podatnicy, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych w:

  • art. 112b i art. 112c ustawy o VAT (mowa o tzw.  dodatkowym zobowiązaniu podatkowym w wysokości odpowiadającej 20%, 30% lub 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe)
  • przepisach o odpowiedzialności solidarnej, zawarte w dziale Xa.

Dodatkowo, jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie.

Szczegółowe zasady dotyczące rachunku VAT będą określone w ustawie – Prawo bankowe w dodawanym rozdziale zatytułowanym „Rachunek VAT” (art. 5 projektu).

Dokonywanie płatności – dedykowany komunikat przelewu

Zakres wymaganych informacji, które będą wskazywane przy dokonywaniu płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu:

  • numer faktury lub faktury korygującej, której dotyczy płatność,
  • numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • kwotę wartości sprzedaży netto,
  • kwotę podatku.

UWAGA –  Projekt przewiduje również zmiany w innych ustawach, które umożliwią wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w sposób kompleksowy.

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here