Spółki komandytowe podwójne opodatkowanie od 2021 roku

Został uchwalony projekt ustawy zgodnie z który od 01-01-2021 roku spółki komandytowe i niektóre spółki jawne staną się podatnikami CIT. Zmiany oznaczają podwójne opodatkowanie spółek komandytowych: aktualnie opodatkowaniu podlega tylko dochód wspólnika z działalności spółki, po zmianach opodatkowanie wystąpi już na poziomie spółki na takich samych zasadach jak dla spółek z o.o.. Co prawda przepisy wejdą w życie od 01 stycznia 2021 roku, jednak spółki komandytowe będą mogły zdecydować czy staną się podatnikami podatku od osób prawnych od daty wejścia w życie przepisów czy od 01 maja 2020 roku:

Art. 12. 1. W przypadku spółek komandytowych oraz spółek jawnych, które z
dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych, oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od
osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
przychodów i poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, w tym z
tytułu objęcia (nabycia) i zbycia udziałów tej spółki, wystąpienia z tej spółki lub jej
likwidacji, przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, stosuje się począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1
i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz
przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1
maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych 

 Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową i spółkę
jawną statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych spółka ta jest
obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych, przy czym przepis art. 8 ust. 6 ustawy
zmienianej w art. 2 stosuje się odpowiednio.
Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej, o której mowa w
ust. 2, przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka
ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do
dnia 30 kwietnia 2021 r.

art.12 ust. 5. Do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów spółek, o których mowa
w ust. 1, nie zalicza się przychodów oraz kosztów, które na podstawie art. 8 ustawy
zmienianej w art. 1 lub art. 5 ustawy zmienianej w art. 2 stanowiły przychody lub
koszty wspólników takiej spółki.
6. Spółka, o której mowa w ust. 1, kontynuuje dokonaną przed dniem, w którym
stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wycenę wartości
podatkowej składników majątkowych, w szczególności w zakresie dotyczącym wartości
początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przyjętej
metody amortyzacji, stawek oraz okresu amortyzacji, a także wysokości odpisów
amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, oraz, stosując przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia, z zastrzeżeniem ust. 5, zdarzenia
zaistniałe przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób
prawnych, mające wpływ na wysokość jej zobowiązania podatkowego w podatku
dochodowym od osób prawnych.

Zostaw proszę komentarz jeśli chcesz bym w każdy piątek publikowała artykuł dotyczący zmian na 2021 rok w CIT  – dziękuję 🙂

W jaki sposób uniknąć podwójnego opodatkowania? To temat bardzo złożony – zalecam kontakt ze sprawdzonymi doradcami podatkowymi.

Ewelina Dulęba

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

5 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here