Szkolenia BHP

Pracodawca jest obowiązany zapewnić szkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy (art. 237³ § 2 kp).

Szkoleniom podlegają wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego, praktykanci. Jeśli chodzi o osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych decyzję czy szkolenie będzie konieczne należy podjąć mając na uwadze stopień zagrożenia związany z wykonywaną pracą. Przedsiębiorca może wymagać poddania się szkoleniu. Wówczas osoba, z którą zawierana jest umowa cywilnoprawna ma obowiązek odbyć takie szkolenie. Kwestię dotyczącą organizacji i kosztów należy zawrzeć w umowie.

Sam pracodawca także powinien odbywać szkolenie w dziedzinie bhp i uaktualniać wiedzę w zakresie wypełniania obowiązków (art. 237³ § 2¹ kp).

Szkolenie nie jest obowiązkowe dla pracowników, którzy zostają zatrudnieni u innego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u poprzedniego pracodawcy.

Rodzaje szkoleń bhp:

  • szkolenia wstępne – przed dopuszczeniem pracownika do pracy, obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy,
  • szkolenia okresowe – powtarzane w trakcie zatrudnienia, częstotliwość jest zależna od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia jest oświadczenie, które wkładamy do akt osobowych pracownika oraz “karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Wzór znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego także przechowujemy w aktach osobowych pracownika.

Częstotliwość szkoleń okresowych:

* 1h = 45 minut

 

Ważne! Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych nie jest wymagane, jeżeli rodzaj przeważającej działalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej) znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono maksymalnie trzecią kategorię ryzyka.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here