Planowana tarcza 6.0 zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziś część 1:

  • dodatkowe świadczenie postojowe
  • zwolnienie z ZUS
  • zawieszenie opłaty targowej.
    1. Dodatkowe świadczenie postojowe

Proponuje się wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem

47.71.Z  Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z  Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

9 3.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z oświadczeniem o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczeniem potwierdzającym, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie 2019 r.

Projekt zakłada, że jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto zakłada się, że koszty obsługi będą wynosiły 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Propozycja zawiera również delegację dla Rady Ministrów, która w drodze rozporządzenia będzie mogła przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie będą na to pozwalały finanse.

2. Zwolnienie z ZUS

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na zwolnieniu z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków:

  • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z
  • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek
  • wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Proponowane rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania działalności, o których mowa powyżej, z uwagi na panującą epidemię COVID-19. Podmioty zaliczające się do powyższych sektorów, mając trudności z opłacaniem danin mogą zakończyć swoją działalność, co dodatkowo utrudni lub uniemożliwi im powrót do obiegu gospodarczego.

Terminy składania wniosków o zwolnienie ze składek ZUS i obowiązki płatników składek

Zgodnie z projektowanym przepisem osoby uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z tytułu składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. będą miały czas na złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do ZUS nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.

Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania.

Możliwość wydłużenia okresu zwolnienia

Propozycja zawiera również delegację dla Rady Ministrów, która w drodze rozporządzenia będzie mogła wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja a jednocześnie będą na to pozwalały finanse budżetu państwa.

3. Zawieszenie opłaty targowej

Proponuje się zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie tej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Zwolnione z niej są także osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Oznacza to, że opłata ta pobierana jest niemal wyłącznie od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych pracowników. Dla takich podmiotów konieczność uiszczania choćby niewysokich opłat jest odczuwalnym obciążeniem. W związku z tym brak konieczności uiszczania tej opłaty byłby odczuwalnym wsparciem.

Opłata targowa stanowi dochód gminy. Od decyzji gminy zależy zarówno czy opłata będzie w ogóle pobierana oraz w jakiej wysokości i na jakich zasadach będzie wyliczana. W 2019 r. dochody z opłaty targowej uzyskało 1649 gmin na 2477 ogółem. W wielu gminach był to wpływ rzędu kilkuset-kilku tysięcy złotych (mniej niż połowa gmin osiągnęła kwotę powyżej 20 tys. zł). Przy czym należy podkreślić, że dla części gmin posiadających duże targowiska lub o charakterze uzdrowiskowym/turystycznym wpływy z opłaty są istotną pozycją budżetową.

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here