Dzień dobry,

 

Dzisiaj publikuje artykuł odnośnie zmian w ustawie o pdof jakie wprowadziła ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa między innymi zwiększyła limity dla zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej z 638,00 zł do 1000,00 zł, świadczeń na opiekę w żłobkach i przedszkolach nie finansowanych przez ZFŚS z 200,00 zł/400,00 zł do 1000,0 zł na każde dziecko i innych zwolnień wymienionych poniżej.  Zostały również zlikwidowane limity zwolnień w zakresie zapomóg związanych ze zdarzeniem losowych finansowanych z ZFŚS, świadczeń od uczelni z tytułu praktyk zawodowych, a także wprowadzono zwolnienia dla wynagrodzeń za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacanych z funduszu operacyjnego, świadczeń uzyskanych z tytułu uczestnictwa w szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, przychodów z tytułu umorzenia należności czynszowych.

W internecie dostępnych jest zapewne wiele stron publikujących artykuły na ten temat, ja jednak zapowiadając zmiany wyżej odsyłam do samej ustawy dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dokładnie do art. 1 pkt 7:

Zgodnie z art. 1 pkt 7 wyżej wymienionej ustawy dokonuje się następujących zmian:“(…)a) w ust. 1:
– uchyla się pkt 6,
– pkt 6a otrzymuje brzmienie:
6a) wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł,
urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych
obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;”,
– po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:
6b) wygrane w turnieju gry w pokera prowadzonym przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów
o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym pań-
stwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;”,
– w pkt 9a wyrazy „kwoty 638 zł” zastępuje się wyrazami „kwoty 1000 zł”, (UWAGA – dotyczy zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej)
– w pkt 17 wyrazy „kwoty 2280 zł” zastępuje się wyrazami „kwoty 3000 zł”, (UWAGA – diety i zwrot kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich)
– pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej
choroby lub śmierci:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych
lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie
od ich wysokości,
b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł;”,
– w pkt 32b wyrazy „kwoty 2280 zł” zastępuje się wyrazami „kwoty 6000 zł”, (UWAGA – przychód z zamiany rzeczy lub napraw)
– w pkt 38 wyrazy „kwoty 2280 zł” zastępuje się wyrazami „kwoty 3000 zł”,
– w pkt 67 wyrazy „kwoty 380 zł” zastępuje się wyrazami „kwoty 1000 zł”,
– pkt 67b otrzymuje brzmienie:
„67b) świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od
pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub
uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości
nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł, na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1;”,

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2175
– w pkt 68 wyrazy „kwoty 760 zł” zastępuje się wyrazami „kwoty 2000 zł”,
– w pkt 78 w lit. b wyrazy „kwoty 760 zł” zastępuje się wyrazami „kwoty 2000 zł”,
– po pkt 83a dodaje się pkt 83b w brzmieniu:
„83b) wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego,
o którym mowa w odrębnych ustawach;”,
– pkt 89 otrzymuje brzmienie:
„89) wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów,
w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe;”,
– po pkt 90a dodaje się pkt 90b w brzmieniu:
„90b) świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki
paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy o działalności pożytku publicznego, lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek
i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;”,
– w pkt 92 wyrazy „kwoty 2280 zł” zastępuje się wyrazami „kwoty 3000 zł”,
– po pkt 97a dodaje się pkt 97b w brzmieniu:
„97b) kwoty należności z tytułu:
a) zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego,
b) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków,
odpadów i nieczystości ciekłych,
c) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
d) odsetek od należności, o których mowa w lit. a–c,
e) nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w lit. a–d,
w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego
i egzekucyjnego
– umorzonych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) lub uchwały, o której mowa w art. 59 ust. 3 tej ustawy;”,
b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Za jednorazową wartość wygranych w grach hazardowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, uważa się
w przypadku:
1) gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnych, loterii
audioteksowych, loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne – kwotę uzyskaną na podstawie
jednego losu, zakładu lub innego dowodu udziału w grze;
2) wygranych w kasynie gier lub salonie gier na automatach – uzyskaną kwotę stanowiącą różnicę między
sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych w trakcie jednorazowego pobytu w kasynie gier
lub salonie gier na automatach;
3) innych gier urządzanych przez sieć Internet przez spółkę wykonującą monopol państwa – kwotę uzyskaną
podczas jednego logowania.”,
c) ust. 23 otrzymuje brzmienie:
„23. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6a i 6b, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego
państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.”(…)”

 

Temat uważam jest bardzo ważny dlatego postaram się co jakiś czas publikować poszczególne zmiany z moim komentarzem w osobnych artykułach by były bardziej czytelne.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba.

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here