Niniejszy artykuł odpowiada na pytanie:

Jak księgować wynagrodzenia wypłacone w następnym miesiącu i  dotyczy księgowania wynagrodzeń i składek ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w styczniu bieżącego roku za grudzień poprzedniego roku.

Przykład

Podatnik Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W swojej działalności zatrudnia jednego pracownika, którego wynagrodzenie brutto na umowie o pracę wynosi 3 500,00 zł. Wynagrodzenie wypłacane jest do 10 tego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za miesiąc grudzień pracodawca Kowalski wypłacił wynagrodzenie swojemu pracownikowi 7 stycznia gotówką, w kwocie netto (wynikającej z listy płac) 2563,34 zł. Składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę wynoszą: 716,80 zł. Pracownik złożył podpis na liście płac. Podatnik zapłacił składki ZUS za grudzień w terminie 14-02-2021 roku (zgodnie z przepisami).

Fragment listy płac numer LP/1/12/2020 za grudzień naszego pracownika z przykładu:

Zgodnie z przepisami termin zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w styczniu za grudzień przypada na 15.02.2021 (jeśli ten dzień przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień świąteczny to termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tym okresie).

W jaki sposób zaewidencjonować wynagrodzenie i składki ZUS za grudzień wypłacone w styczniu?

Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Załącznik 1 wynagrodzeni księgujemy w kolumnie 12 PKPiR:

12. Kolumna 12 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze). Wynagrodzenia w naturze, jeżeli przedmiotem świadczeń w naturze są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy, wpisuje się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców, a w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Wpisu dokonuje się:

a) na podstawie listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze – w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie,

b) na podstawie innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika – jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.

W kolumnie tej ewidencjonuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

Kiedy ująć wynagrodzenie w pkpir wypłacone w styczniu za grudzień?

Wynagrodzenie pracodawca wypłacił pracownikowi w obowiązującym go terminie, zatem wynagrodzenie to będzie kosztem grudnia. Ewidencjonowane jest pod datą 31-12-2020 roku w kwocie brutto: 3500,00 zł.. W sytuacji, gdyby przedsiębiorca spóźnił się z wypłatą wynagrodzenia (wypłata po 10 tym stycznia), wynagrodzenie będzie kosztem w dacie wypłaty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) Art. 22. 6ba. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 6bc, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55.

Jak księgować składki ZUS od wynagrodzenia wypłaconego w styczniu za grudzień?

Tym razem zacznę od podstawy prawnej, ponieważ termin zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zależy od daty zapłaty.

Ustawa o PIT: Art. 22. 6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d.

Z przepisu tego wynika, że jeżeli nasz przedsiębiorca zapłaciłby składki ZUS z wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu w terminie do 15-01-2021 roku to składki te byłyby kosztem grudnia 2020 roku. W praktyce jednak rzadko się to zdarza, zwykle składki takie płacone są do 15-02-2021  roku (dzieje się tak w przypadku przesunięcia wypłaty wynagrodzenia).

Nasz podatnik zapłacił składki ZUS, w obowiązującym go terminie, jednak kosztem pozostaje w dacie zapłaty, tj. w dniu 14-02-2021 roku.

Podatnik może zaksięgować składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę w PKPiR na podstawie potwierdzenia przelewu w kwocie: 716,80 zł w dacie zapłaty – kolumna 13 PKPiR “Pozostałe wydatki”.

 

 

Jeżeli materiał był przydatny dla Ciebie – zostaw proszę komentarz lub udostępnij dalej 🙂

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here