Jak ustalić moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników i należnych z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ?

Wynagrodzenia pracownicze jak również związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika to szczególny rodzaj wydatków, ponieważ moment zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów może być różny. Od czego zależy ? Jakie przepisy to regulują ? Jak odnieść się do poszczególnych artykułów podatkowych w tym zakresie ?

Wynagrodzenia pracownicze – moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT:  ,,Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 (przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną) oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55”. 

Z powyżej wskazanego artykułu jasno wynika więc, że wynagrodzenia pracownicze zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne jeżeli pracodawca wypłaci je/postawi do dyspozycji pracownika w odpowiednim terminie. Termin ten najczęściej określony jest w umowie o pracę, informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia lub regulacjach wewnątrzzakładowych i wynika z przepisów prawa pracy.

Przykład
Jan Kowalski wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia do 10 – tego dnia
miesiąca następującego po miesiącu wykonanej pracy. Wynagrodzenia za sierpień
2018 roku wypłacił 9 września 2018 roku. Jan Kowalski może zatem zaliczyć te
wynagrodzenia do kosztów w dacie 31 sierpnia 2018 roku (a więc w miesiącu za który wynagrodzenie jest należne).

Jak jednak ująć wynagrodzenia pracownicze jeżeli zostaną wypłacone po terminie ?  Stosownie do art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT: ,,(…) W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55”, który wskazuje, że: ,, Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych wart. 12 przychody ze stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej, pojęcie pracownika ust. 1 i 6, art. 13 przychód z działalności wykonywanej osobiście pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 przychód z praw majątkowych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 wykaz kosztów uzyskania przychodów ust. 6ba (…)”. 

W przypadku więc przekroczenia przez pracodawcę terminu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych, można je zaliczyć do kosztów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty -zgodnie z metodą kasową.

Przykład:
Jan Kowalski wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia do 10 – tego dnia
miesiąca następującego po miesiącu wykonanej pracy. Wynagrodzenia za sierpień
2018 roku wypłacił jednak dopiero 15 września 2018 roku. Jan Kowalski może zatem zaliczyć te wynagrodzenia do kosztów w dacie zapłaty tj.: 15 września 2018 roku.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowane przez pracodawcę – moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT: ,,Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

  1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
  2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d”.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w części finansowanej przez pracodawcę jak również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są więc, podobnie jak wynagrodzenia pracownicze, kosztem podatkowym w miesiącu za które są należne pod warunkiem, że zostaną opłacone w terminach określonych przepisami. 

Jak ująć składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jeśli zostały opłacone po terminie ?
Stosownie do art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT:  ,,(…) W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d”, z którego wynika, że: ,, Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (…) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 oraz art. 22 wykaz kosztów uzyskania przychodów ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek (…) oraz przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 wykaz kosztów uzyskania przychodów ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”.

Analogicznie jak w przypadku wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych po terminie, tak również w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jeśli zostały opłacone po terminie ujmujemy je w kosztach uzyskania przychodów w dacie zapłaty.Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 6ba ustawy o PDOF
Art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PDOF
Art. 22 ust. 6bb ustawy o PDOF
Art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o PDOF

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here