amortyzacjaJednorazowych odpisów amortyzacyjnych podatnicy mogą dokonać od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych – nie wcześniej niż w miesiącu w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w  przypadku ujawnionych środków trwałych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Warto zaznaczyć, że jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach de minimis.

Co to są ujawnione środki trwałe – więcej na ten temat TUTAJ.

Kto może korzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

Do korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mają prawo podatnicy w roku podatkowym w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Wyjątki!

Ustawa o pdof (art. 22k ust. 11).Omawiane przepisy nie mają zastosowania w odniesieniu do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, którzy:

  • w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną, lub
  • działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli w tym czasie między małżonkami istniała wspólność majątkowa.

Ustawa o pdop (art. 16k ust. 11). Omawiane przepisy nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
  • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Limity w jednorazowych odpisach amortyzacyjnych.

Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2016 roku nie może przekroczyć równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych. W przeliczeniu na złote: 212 000,00 zł.

Przeliczenia na złote dokonuje się wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy w którym podatnik zamierza dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. 

Do ustalonego limitu nie wlicza się odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł.

Przepisy na temat jednorazowych odpisów amortyzacyjnych regulują:  art. 22k ust. 7–13 updof i art. 16k ust. 7–13 updop.

Ewelina Dulęba.

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here