nowy podatek30 lipca 2016 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego podatku, zwanego podatkiem od sprzedaży detalicznej, który ma zwiększyć dochody budżetowe państwa. Wprowadzany podatek będzie podatkiem przychodowym, obciążającym bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów.

Kto zapłaci nowy podatek detaliczny?

Podatnikami nowego podatku będą sprzedawcy detaliczni. Przedmiotem opodatkowania stanowić będzie przychód ze sprzedaży detalicznej.

Sprzedażą detaliczną w rozumieniu ustawy jest dokonywanie na terytorium Polski, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nabywającym towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą oraz rolnikom ryczałtowym) na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza lokalem przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) – także w przypadku gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Jak określić dokładnie podstawę opodatkowania nowym podatkiem od sprzedaży detalicznej?

Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17.000.000,-zł. Przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży detalicznej, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.

Ważna uwaga: Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług.

Co w przypadku ewentualnych zwrotów towarów?

Przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.

Wyłączenia spod opodatkowania na warunkach szczególnych określonych w art. 7 ustawy, sprzedaż detaliczną:

 • energii elektrycznej,
 • gazu ziemnego oraz ciepła i wody dostarczanych do konsumentów;
 • paliw stałych; używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych;
 • olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych;
 • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17.000.000,-zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.

Stawki podatku wynoszą:

 • 0,8 % podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170.000.000,-zł,

 • 1,4 % nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170.000.000,-zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170.000.000,-zł.

Obowiązek podatników wobec urzędów skarbowych.

Podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego:

 • składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru,

 • obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego

– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17.000.000,-zł, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości podatku. Wzór deklaracji podatkowej zostanie określony przez ministra właściwego do spraw finansów.

Jak określić właściwego naczelnika urzędu skarbowego?

 • Osoby fizyczne: właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.
 • Spółki cywilne, właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku.
 • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby podatnika.
 • Podatnicy nieposiadający w Polsce miejsca zamieszkania lub siedziby oraz dla podatników, dla których nie można ustalić właściwości organu podatkowego zgodnie z ustawą, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Źródło: http://www.prezydent.pl/

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here