Kto może zawiesić i na jaki okres działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Pod warunkiem, że okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym (Uwaga! Jeżeli okres zawieszenia działalności gospodarczej przypada w całości na luty, to wynosi on 28 albo 29 dni, zależnie od tego, jak długo ten miesiąc trwa w danym roku kalendarzowym).

Zawieszenie działalności gospodarczej a sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.
W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Z tego uprawnienia może skorzystać przedsiębiorca jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Zawieszenie spółki cywilnej – obowiązek wszystkich wspólników

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

W przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej – wnioskowanie

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Wszystkiego można dokonać za pośrednictwem wniosku CEIDG-1.

Zawieszenie działalności a JPK_VAT

Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej są zwolnieni co do zasady z obowiązku składania deklaracji VAT.
art. 99 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Od tej reguły są jednak wyjątki.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa wyżej nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

W związku z powyższym, jeżeli podatnik z powodu zawieszenia działalności gospodarczej nie dokonuje zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku również przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Pozdrawiam serdecznie
Ewelina Dulęba

 Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here