Zerowy PIT dla młodych

Od czerwca bieżącego roku trwają intensywne prace nad uchwaleniem Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jedną z najważniejszych zmian jaką zakłada projekt jest wprowadzenie ulgi podatkowej dla młodych osób. Kogo owa ulga dokładnie ma objąć, kiedy i na jakich zasadach ? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Zerowy PIT dla młodych na czym polega ?

Proponowana w projekcie przez rząd ulga polega na zwolnieniu z opodatkowania przychodów (do określonej wielkości) młodych pracowników / zleceniobiorców / osób wykonujących pracę nakładczą oraz przychodów osiągniętych przez młode osoby ze spółdzielczego stosunku pracy.
Pozostałe źródła dochodów jak np. umowa o dzieło czy własna działalność gospodarcza pozostają dla młodych osób opodatkowane na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z wypowiedzią ministra finansów, jaką możemy przeczytać na rządowej stronie Ministerstwa Finansów „Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia (czyli tzw. PIT 0 dla młodych) osoby, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, otrzymają do ręki wyższe wynagrodzenie za swoją pracę. Będzie to istotny impuls do podejmowania legalnego zatrudnienia oraz pozostawania w kraju i rozwijania polskiej gospodarki.”

Ulga w PIT dla kogo ?

Aby młody pracownik/ zleceniobiorca mógł skorzystać z ulgi musi spełnić określone wymagania. Możemy tutaj wymienić trzy kryteria, które warunkują skorzystanie ze zwolnienia, a mianowicie:

  • wiek pracownika/zleceniobiorcy – zwolnienie obejmuje podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia,
  • źródło przychodów – zwolnieniu z opodatkowania podlegać mają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • kwotę przychodów – zwolnienie obejmuje przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia od podatku wynosi 35 636,67 zł czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia).

Zerowy PIT dla młodych od kiedy ?

W dniu wczorajszym, tj.: 04.07.2019 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakładaną datą wejścia w życie zmian – ulgi w PIT dla osób do 26 roku życia jest 1 sierpnia 2019 roku. Przepisy będą mieć więc zastosowanie do przychodów uzyskanych od sierpnia 2019 roku. 

Zerowy PIT dla młodych oświadczenie

W roku 2019 płatnik nie będzie zobowiązany do obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli podatnik, którego obejmuje ulga złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Jeżeli zaś podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

——————————————————————————————————
Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here