Dziś druga część artykułu na temat wydatków jakie przedsiębiorca prowadzący działalność w miejscu zamieszkania może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Pierwszy artykuł dostępny tutaj:

Działalność gospodarcza w domu/mieszkaniu sprawdź co można wrzucić w koszty firmy.

Wydatki na remont mieszkania

Remont – definicja zgodna z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2016 roku ITPB4/4511-237/16/AS:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, jakie konkretnie wydatki mieszczą się w pojęciu budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu, dlatego też oceniając je pod kątem prawa do zastosowania zwolnienia należy odwołać się posiłkowo do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W świetle przepisu art. 3 pkt 8 ww. ustawy Prawo budowlane poprzez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Za „remont” uważa się w szczególności wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz z wymianą dotychczas użytkowanych, zużytych składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji).

Koszty remontu przeprowadzone w pomieszczeniu przeznaczonym na prowadzenie działalności podatnik może zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu w chwili ich poniesienia.

Jak ustalić wartość powierzchni przekazanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli podatnik przeprowadził remont zanim wprowadził dane pomieszczenie do ewidencji środków trwałych?

W tym przypadku posłużę się przykładem:

Przedsiębiorca zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu o powierzchni 72 m2. W tym celu wyodrębnił jeden pokój o powierzchni 12m2. Oznacza to, że podatnik do prowadzonej działalności wykorzystuje 1/6 powierzchni mieszkania.

Cena nabycia mieszkania wynosiła: 162 000 zł. W prosty sposób można więc obliczyć wartość pokoju przeznaczonego na potrzeby prowadzonej działalności:

162 000 zł/6=27 000 zł.

Podatnik ten przed wprowadzeniem pokoju do ewidencji środków trwałych dokonał remontu tej powierzchni o wartości 5 000 zł. Remont związany był z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku wartość pokoju wynosi 32 000 zł (27 000 + 5 000).

Wydatki na wyposażenie mieszkania

Wydatki jakie przedsiębiorca ponosi w związku z wyposażeniem pomieszczenia wyodrębnionego w miejscu zamieszkania na cele prowadzonej działalności może bezpośrednio zaliczyć w koszty uzyskania przychodów lub poprzez odpisy amortyzacyjne.

Sposób ujęcia w kosztach zakupionego wyposażenia zależy od jego wartości. W przypadku składników o cenie nieprzekraczającej 3500 zł podatnik ma trzy możliwe warianty:

  • zaliczenie bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów
  • zaliczenie składnika do środków trwałych i poddanie go jednorazowej amortyzacji (czyli jednorazowo w koszty i wpisane go do ewidencji środków trwałych)
  • uznanie rzeczy za środek trwały i poddanie jej amortyzacji okresowo.

W przypadku rzeczy o wartości powyżej 35000 zł przy założeniu, że spełnia ona wszystkie warunki do uznania ją za środek trwały podatnik może jedynie poddać taką rzecz do amortyzacji i rozliczać w kosztach okresowo.

Uwaga! Najważniejsze aby wykazać, że zakupiony element wyposażenia służy tylko i wyłącznie do prowadzonej przez podatnika działalności.

Co zrobić w przypadku, gdy chcemy przeznaczyć jakąś rzecz na potrzeby swojej działalności, która była w naszym posiadaniu już wcześniej zanim zaczęliśmy prowadzić ową działalność?

Często zdarza się tak, że podatnik chce wprowadzić jakiś element wyposażenia do swojej działalności, który nabył dużo wcześniej i nie posiada już nawet dowodu zakupu. Co w takiej sytuacji?

Stosownie do art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, w przypadku, gdy nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych, wyposażenia bądź innych elementów, które podatnik chce wprowadzić na stan firmy, ich wartość początkową przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Przykład:

Podatnik, który od 1 października 2016 roku zaczął prowadzić działalność gospodarczą zdecydował się wprowadzić na jej cele komodę. Nie posiada żadnego dowodu zakupu. Zdecydował się na zaliczenie komody do środków trwałych i poddanie jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania jej do użytkowania, a wartość początkową ustalił na podstawie wartości rynkowej z grudnia 2015 roku, zgodnie z ofertami sprzedaży tego typu rzeczy na portalach aukcyjnych.

Pozdrawiam,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here