Działalność nierejestrowana teamt, który wraca jak bumerang, dlatego odpowiadam na kilka najczęściej pojawiających się pytań.

Zapraszam, Ewelina Dulęba

 1. Działalność gospodarcza – kto może prowadzić działalność nierejestrowaną

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, (o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650)), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Przykład.

Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną osiągnęła przychody z tego tytułu w styczniu 2019 roku w wysokości 1 000,00 zł, w lutym 1500,00 zł – dokładnie 20 lutego przekroczyła limit. Od tego momentu prowadzi działalność gospodarczą, którą musi zarejestrować – na dopełnienie wszelkich formalności ma 7 dni.  (zgodnie z art.5 ust. 3. ustawy Prawo przedsiębiorców: Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.)

2. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną może w każdej chwili złożyć wniosek do CEIDG i prowadzić działalność rejestrowaną?

Tak. Osoba wykonująca działalność nierejestrowaną, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Uwaga! Działalność nierejestrowana nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

3. Jak rozumieć przychód w działalności nierejestrowanej?

Przez przychód należny, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

4.  Jak rozliczyć przychody z działalności nierejestrowanej

Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, ale musi swoje przychody rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36  w części D1 – przychody z działalności nierejestrowanej.

5. Działalność nierejestrowana a koszty?

Przychody osiągane z tytuły działalności nierejestrowanej można pomniejszyć o koszty ich uzyskania – koszty te muszą być ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i odpowiednio udokumentowane.

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

2 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry
  W związku z powyższym artykułem, chciał spytać czy to jest prawda, że przy działalności nierejestrowanej obowiązkowa jest kasa fiskalna w wybranych przypadkach tak jak przy dg.(Informacja z US Radom)
  Dziękuję i pozdrawiam

  • Dzień dobry,
   Tak prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wyklucza obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej, wyjątkiem będzie sprzedaż usług/dostawa towarów, która na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jest zwolniona z takiego obowiązku.
   Proszę zapoznać się również ze stanowiskiem Dyrektora KIS w Interpretacji indywidualnej z 20 września 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.397.2018.2.ISK. (…) Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mając na uwadze w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j) rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencji na kasie świadczone przez Wnioskodawcę usługi kosmetyczne mieszczą się w wykazie usług wyłączonych ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Oznacza to, że Wnioskodawca będzie obligatoryjnie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczonych usług kosmetycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

   Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przedmiotowej sprawie, świadcząc w ramach zakładanej działalności gospodarczej usługi kosmetyczne dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. (…)

   (…)w celu określenia definicji działalności gospodarczej w zakresie podatku VAT należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie od podatku od towarów i usług, a nie definicji zawartej w ustawie Prawo przedsiębiorców (…).

   Mam nadzieję, że moja odpowiedź była przydatna,
   Pozdrawiam sredecznie
   Ewelina Dulęba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here