Formy opodatkowania osób fizycznych

Dziś kontynuacja druga część z serii: Formy opodatkowania osób fizycznych:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pierwszą część możecie znaleźć tutaj:

Formy opodatkowania osób fizycznych część I

Ze względu na dużą objętość artykułu 🙂 pozwólcie, że karcie podatkowej poświęcę oddzielny artykuł 🙂

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z najprostszych (obok karty podatkowej) formą opodatkowania działalności gospodarczych. Mimo to przedsiębiorcy popełniają błędy podczas rozliczania swoich przychodów ryczałtem ewidencjonowanym – głównie jak się okazuje wynika to z braku znajomości ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Dziś postaram się przedstawić Wam zasady stosowania tej formy opodatkowania a na zakończenie będzie trochę praktyki w postaci przykładu.

Artykuł jest dość bogaty w treść, ale to dlatego, że chciałam zawrzeć w nim jak najwięcej informacji i stworzyć dla Was MINI KOMPENDIUM WIEDZY NA TEMAT RYCZAŁTU. Nie znalazłam dotychczas jeszcze na żadnym portalu o tematyce podatkowej artykułu w którym mogłabym przeczytać wszystkie informacje, które mnie interesują – stąd tak długi wpis 🙂 Liczę na to, że będzie Wam służył.

Koszty uzyskania przychodów a ryczałt

Pamiętaj, że przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych nie masz możliwości odliczania kosztów ponoszonych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. (UWAGA – O tym nie wszyscy pamiętają -> )Masz jednak obowiązek przechowywania dokumentacji poświadczającej ponoszone wydatki w związku z prowadzoną działalnością. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o korzystaniu z tej formy opodatkowania przeanalizuj czy będzie ona dla Ciebie korzystne – nie nastawiaj się na łatwe rozwiązania pod względem księgowym a na korzystne dla Twojej działalności pod względem podatkowym. Zwróć uwagę, że -> Optymalizacja podatkowa zaczyna się już od porządnej analizy odnoszącej się do wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania. 

Decydując się na tę formę opodatkowania zwróć uwagę na:

 • brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów, (jeżeli zatem Twoja firma będzie generowała stosunkowo dużo kosztów rozważ czy inna forma opodatkowania będzie dla Ciebie korzystniejsza pod względem podatkowym)
 • ograniczona lista odliczeń od przychodu i podatku (szczegóły poniżej).

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania – ryczałt ewidencjonowany

Czyli kiedy i gdzie podatnik zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia.

Przy kontynuacji działalności….

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Przy rozpoczęciu działalności w trakcie roku…

Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Co w przypadku, gdy podatnik nie składa wniosku?

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązki ewidencyjne przy ryczałcie

W powszechnej opinii utarło się, że ryczałt jest najprostszą formą opodatkowania w której nie ma obowiązku prowadzenia żadnych ewidencji za wyjątkiem tej dotyczącej przychodów. Nica bardziej mylnego. Wiele osób bagatelizuje obowiązki związane z tą formą podatkową, nawołuję tutaj do:

 • prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy,
 • obowiązku przechowywania i posiadania dowodów zakupu towarów,
 • prowadzenia wykazów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia.

Wyjątki: Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i ewidencji wyposażenia

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody:

 • w postaci otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych
 • z tytułu wartości otrzymanych świadczeń w naturze
 • z w postaci innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy podatników osiągających przychody w postaci otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym:

 • pieniędzy i wartości pieniężnych
 • wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń
  z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W przypadku, gdy podatnicy ci równocześnie osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, ewidencją wyposażenia obejmuje się wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Odliczenia od przychodu – ryczałt ewidencjonowany

Podatnik rozliczający swoje przychody ryczałtem ewidencjonowanym, może odliczyć od osiągniętych przychodów:

 • stratę (do odliczenia w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty),
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • wydatki na cele rehabilitacyjne i wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne,
 • wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760,00 zł,
 • odpłatne konieczne przewozy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 (odliczać można kwoty ponoszone nie tylko na przewóz karetką transportu sanitarnego ale również innymi środkami transportu na które podatnik posiada dowód poniesienia wydatku)

Odliczenia od podatku w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę opłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne – pod warunkiem, że wcześniej podatnik jej nie odliczył od podatku dochodowego.

Termin płatności podatku – rozliczenie miesięczne

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

Termin płatności podatku – rozliczenie kwartalne

Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania. – mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro.

Zeznanie podatkowe

Podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest zobowiązany do złożenia zeznania według ustalonego wzoru (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Spis z natury

Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego.

Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności.

!!!W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.

Spis z natury ryczałt wzór

 

Limity – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przy ryczałcie obowiązuje limit obrotów, po przekroczeniu którego nie będzie możliwe płacenie podatku w tej formie. Limit ten wynosi w 2017 roku 250 tys. euro.

Ewidencja przychodów ryczałt wzór

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stawki

UWAGA RADA– długa lista (na tym artykuł się nie kończy 🙂 ) pomocne będzie skorzystanie ze skrótów na klawiaturze: wciśnij jednocześnie CTRL+F pojawi się okienko w które możesz wpisać słowo związane z profilem Twojej działalności, np. usług, dzięki temu w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednią stawkę dla siebie. 

W zależności od profilu prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik ma do wyboru stawki w wysokości:

 • 20%,
 • 17%,
 • 8,5%,
 • 5,5%,
 • 3,0%,
 • 2,0%.

Zgodnie z ustawą z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów


 

17% przychodów ze świadczenia usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

b) pośrednictwa w:

– sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),

– pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),

– sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),

– pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),

– sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),

– sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

d) parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),

e) związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

f) związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

g) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem “Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),

i) zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

j) wynajmu i dzierżawy:

– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

k) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),

l) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

m) obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),

n) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

o) przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

p) poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),

r) pomocy społecznej:

– bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),

– bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),

– bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),

– bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),

– doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),

– bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)

– z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5;


8,5%:

a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, (art.6 ust. 1a.: Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.)

b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,

c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

d) przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),

e) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),

f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym; (art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12: Przychodem z działalności gospodarczej są również: 11)przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;12) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej)


5,5%:

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym. (art. 14 ust. 2 pkt 14: Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia: a) świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925 i 1579), b) świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a, c) świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).


3,0% przychodów:

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu,

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,

f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

– środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1.500 zł,

– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych;


2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d. (przychody z innych źródeł: Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy).Przykład:

Pan Jan Kowalski prowadzi działalność usługową opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. W miesiącu lutym osiągnął przychody równe 19 200,00 zł. Spełnia wszystkie warunki do korzystania z opłacania składek ZUS na preferencyjnych warunkach. W miesiącu lutym zapłacił za styczeń składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości: 175,92 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości: 297,28 zł.

Ile Pan Jan Kowalski zapłaci podatku do urzędu skarbowego?

19 200,00 – 175,92 =19 024,08 zł (czyli przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne za styczeń)

19 024,08 zł * 8,5% = 1617, 05 zł (podstawa opodatkowania razy stawka ryczałtu)

1617,05 zł – 297,28 zł =1 320,00 zł (podatek minus ubezpieczenie zdrowotne = podatek do zapłaty do urzędu)

Za luty Pan Jan Kowalski zobowiązany jest do zapłaty podatku w wysokości 1 320,00 zł. Termin zapłaty to 20 marzec.

Mam nadzieję, że rozjaśniałam Wam zasady opodatkowania przychodów ryczałtem.Podstawa prawna:

 • Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here