Spółka cywilna cieszy się ogromną popularnością, głównie ze względu na formalności jakie należy poczynić w celu założenia jej założenia. Sprowadzają się one do zawarcia umowy spółki oraz dokonania odpowiednich zgłoszeń w urzędach. Należy pamiętać, że podmiotami prawa są w tym przypadku wspólnicy (nie spółka) w związku z czym muszą posiadać oni wpis do CEIDG (jeżeli są osobami fizycznymi) albo do KRS (podmioty wpisane do rejestrów przedsiębiorców).

Tutaj o: Jak założyć spółkę cywilną krok po kroku?

Krótka charakterystyka spółki cywilnej.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi tym samym samodzielnego podmiotu prawa, podmiotami prawa w tym przypadku są wspólnicy spółki cywilnej. Jest to jednoznaczne z tym, że spółka cywilna nie posiada własnego mienia, wszelkie zaciągane zobowiązania i nabywane prawa wchodzą w skład majątku wspólników, stanowiąc tym samym ich współwłasność. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, lecz wyposażone w zdolność prawną czyli np. handlowe spółki osobowe (np. spółka jawna).

Odpowiedzialność wspólników

Zgodnie z art. 864 K.c. za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. W praktyce oznacza to, że wierzyciel może żądać całego długu związanego z działalnością spółki od wszystkich wspólników łącznie, od każdego z osobna lub od kilku z nich. W takim przypadku wspólnik niezależnie od wielkości udziałów w spółce pozostaje zobowiązany wobec wierzyciela aż do jego zupełnego zaspokojenia. Zgodnie z art. 366 K.c. każdy uczestnik spółki zobowiązany jest wobec wierzyciela do spełnienia całego świadczenia tak jakby był jedynym dłużnikiem. W kwestii odpowiedzialności za zobowiązania spółki kodeks cywilny jasno określa, że nie mogą być one wyłączone lub ograniczone ze skutkiem wobec wierzycieli.

Ponadto, warto zwrócić uwagę na artykuł 865 K.c., zgodnie z którym:

  • Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.
  • Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.
  • Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

Na szczególną uwagę zasługuje również art. 867 K.c.:

Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach.

Wspólnicy spółki cywilnej a ZUS

Każdy wspólnik indywidualnie powinien ustalić czy w związku z prowadzeniem działalności w ramach spółki stanowi tytuł do objęcia go obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym, a czy tylko ubezpieczeniem zdrowotnym. Wszystko zależeć będzie od tego czy będzie to jedyna działalność wspólnika, czy wspólnik jest osobą zatrudnioną na etacie i w jakiej wysokości otrzymuje wynagrodzeni etc.. Po tych ustaleniach będzie trzeba dokonać odpowiednich zgłoszeń do ZUS.

Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników lub zleceniobiorców należy pamiętać o zgłoszeniu jej w ZUS jako płatnika składek.

Umowa spółki

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie – jednak warto zwrócić uwagę, że wniesienie niektórych wkładów do wspólnego majątku firmy może wymagać formy szczególnej jaką może być np. akt notarialny.

Co powinna określać umowa spółki cywilnej?

  • Osoby wspólników
  • wspólny cel gospodarczy
  • nazwę spółki
  • wnoszone wkłady, albo inny sposób dążenia do osiągnięcia celu spółki
  • kwestie dotyczące prowadzenia spraw i reprezentacji
  • udział w zyskach i stratach
  • możliwość podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki.

W praktyce sporządzona umowa spółki cywilnej mogłaby ograniczyć się dwóch pierwszych punktów. Czyli zawarcia informacji na temat osób wspólników i wspólnego celu gospodarczego. Jednak ze względu na ustalenie pewnych zasad (kolejne wymienione powyżej punkty) wspólnikom współpraca będzie przebiegała w dużo sprawniejszy sposób. W przypadku braku zawarcia takich informacji w umowie w danej sprawie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa spółki cywilnej podlega PCC (podatkowi od czynności cywilnoprawnych).

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki cywilnej i ciąży solidarnie na wszystkich wspólnikach. Podstawę opodatkowania stanowi wartość wniesionych wkładów do spółki, a stawka podatku wynosi 0,5%.

Wspólnicy na założenie deklaracji – PCC-3, PCC-3A oraz zapłatę podatku do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę firmy, mają 14 dni od daty podpisania umowy. W sytuacji, gdy umowa zostaje sporządzona w formie aktu notarialnego, pobraniem podatku i jego rozliczeniem powinien zając się notariusz.

Nazwa spółki

W przepisach brak jest uregulowania co do tworzenia nazwy spółki cywilnej. Jest przepis (art. 43 K.c.) mówiący o tym, że firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Wskazane jest podawanie w nazwie spółki chociażby pierwszych liter imion i pełnych nazwisk wspólników co ułatwi później kwestię wystawiania faktur. Jednak nie jest to obligatoryjne. Na gruncie podatków dopuszczalne jest posługiwanie się skrótem nazwy spółki. – Kwestię tą jednak mimo wszystko warto przemyśleć, bo może warto ujednolicić wszystko w ten sposób aby nie było problemu później przy wystawianiu różnych dokumentów.

Przeczytaj również:

Jak zarejestrować spółkę cywilną KROK po KORKU.

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here