Każda jednostka zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, musi pamiętać o elementach tworzących właśnie te księgi. Bez względu na technikę ich prowadzenia, elementami ksiąg rachunkowych są:

  • dziennik,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Rozpoczynamy cykl artykułów w których opiszę Ci dokładnie każdy z wyżej wymienionych elementów ksiąg rachunkowych. Dziś zaczynamy od dziennika, w którym to jednostki dokonują zapisów chronologicznie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości (będę więcej pisała na temat polityki rachunkowości w kolejnych artykułach).

Dziennik

Co zawiera?

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Bez względu na technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych dziennik powinien umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

W jaki sposób ujmować zapisy?

Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Dzienniki częściowe

Jeżeli stosuje się dzienniki częściowe, grupujące zdarzenia według ich rodzajów, to należy sporządzić zestawienie obrotów tych dzienników za dany okres sprawozdawczy.

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.

Podsumowując:

Sposób weryfikacji  danych z dziennika i obrotów księgi głównej warto opisać w zasadach rachunkowości jednostki. Zapisy w dzienniku muszą być:

– kolejno numerowane,

– sumy zapisów liczone w sposób ciągły,

– sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Pamiętaj, że o zachowaniu zasady chronologii dziennika decyduje data operacji – nie data dowodu księgowego. Na dowodach księgowych stanowiących podstawę wpisu do ksiąg rachunkowych zasadne jest umieszczać numerację dziennika. Ustawa o rachunkowości (art. 14 ust. 4) wymaga, by zapis księgowy posiadał automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika.

Więcej szczegółów wkrótce 🙂

Pozdrawiam serdecznie, Ewelina Dulęba

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here