Dla kogo dotacja w ramach tarczy antykryzysowej 6.0?

Starosta w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Prawo przedsiębiorców art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2:

Art. 7. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Warunki jakie należy spełnić:

  • status mikro lub małego przedsiębiorcy,
  • działalność prowadzona na dzień 30 września 2020 roku (z przeważającym kodem działalności PKD: patrz lista na końcu artykułu)
  • przychód z działalności gospodarczej uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 roku
  • niezawieszona działalność gospodarcza na okres obejmujący 30 wrzesień 2020 roku,
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

W jaki sposób będzie weryfikowany kod PKD?

Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

Kwota dotacji:

Tarczy antykryzysowa 6.0 daje możliwość wnioskowania o dotację w kwocie do 5 000,00 zł

Jaki jest cel przeznaczenia dotacji?

Celem jest bieżące pokrycie kosztów związanych z działalnością gospodarczą.

Oświadczenie przedsiębiorcy do wniosku o dotację

Ustalenie prawa do dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, zawierający oświadczenia:
1) o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;
3) potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
4) o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Oświadczenia takie złożone są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniach jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń.

Czy wniosek o dotację można składać w formie papierowej? Do kiedy składać wnioski o dotację?

Wniosek o dotację w ramach tarczy 6.0, mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 stycznia 2021 r.

Czy dotacja w ramach tarczy 6.0 podlega zwrotowi?

Tak, (w całości wraz z odsetkami) o ile mikro lub mały przedsiębiorca:
1) wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem;
2) złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, lub nie
spełniał innych warunków do udzielania dotacji;
3) nie poddał się kontroli**

** Starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji, w zakresie:
1) wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
2) właściwego dokumentowania dotacji.

W jakim okresie przedsiębiorca, który przeznaczył na inne cele dotację z tarczy 6.0 musi ją oddać?

Okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia wezwania starosty.

Czy środki pochodzące z dotacji podlegają egzekucji sądowej?

Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie  sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Jeśli artykuł był przydatny proszę o udostępnienie dalej i zostawienie komentarza poniżej 🙂

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

 

WAŻNY KOMUNIKAT:

Oosby, który wykupiły dostęp do platformy z tarczą antykryzoswą juz jutro będą mogły pobrać e-book w ramach tego dostępu. Zdaję sobie sprawę, że nasza społeczność się znacznie powiekszyła od tego czasu, dlatego zapraszam serdecznie do zapisu na e-book dotyczący tarczy 6.0. Jest on już na ukończeniu, będzie dostępny jutro w godzinach porannych.
Zapisu można dokonać tutaj:
Pozdrawiam serdecznie,
Ewelina Dulęba


Kody PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here