Import usług – definicja

Art. 2. [Słowniczek] Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 9) imporcie usług – rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4;

Zgodnie z wyżej powołanym art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, import usług jest to świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca usług świadczonych przez podatników mających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium kraju.

Miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika to zgodnie z art. 28b. jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej,( z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.)

W związku z powyższym z importem usług mamy do czynienia wtedy gdy polski podatnik jest usługobiorcą usługi świadczonej przez zagranicznego podatnika – kupuje usługę od podatnika z innego kraju.

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. podatnikiem jest podmiot nabywający usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
b) 26 usługobiorcą jest:
– w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
– w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,
– w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4;

Import usług charakteryzuje się tym, że polski podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku od usług nabywanych, świadczonych przez podatnika (zarejestrowanego w innym kraju – z zastrzeżeniami o których mowa w ustawie o VAT) niemającego w kraju siedziby działalności gospodarczej.

Import usług u podatnika zwolnionego z VAT

Przykład

Podatnik zwolniony z VAT zamierza wykupić 23 maja usługi reklamowe w GOOGLE. W związku z tym dokonuje zgłoszenia na druku VAT-R. (ART. 97 ust.2 ustawy o VAT).

VAT-R – podatnik zwolniony z VAT

Import usług podatnik zwolniony rozlicza na druku VAT-9M (art. 99 ust, 9 ustawy o VAT).

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here