Narzędziem wykorzystywanym przy dokonywaniu oceny ryzyka braku dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych udokumentowanych fakturą z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług (VAT) jest metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.

Metodyka ta zawiera zbiór najistotniejszych okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie zachowania podatników, którzy sami nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT.

W przypadki, gdy podatnik nie wskaże, że dochował należytej staranności i zarówno organy administracyjne jak i sądowe na podstawie obiektywnych przesłanek udowodnią, że  korzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikowi prawa wiązałoby się z oszustwem lub nadużyciem.

Podatnik musi udowodnić swoją niewinność

UWAGA! Dlaczego to takie ważne? Jeżeli nabywca dokonał czynności która ze strony drugiego podmiotu miała charakter oszustwa lub nadużycia VAT i udowodni, że dochował wszelkich należytych starań by sprawdzić ten podmiot, jednak mimo wszystko nie mógł dowiedzieć się o zamiarach oszustwa podatkowego to odliczenia podatku naliczonego nie powinno zostać mu odebrane – dlatego tak ważne jest zapoznanie się z tą metodyką.  Jednak z drugiej strony, należy stwierdzić, iż niepodjęcie działań zawartych w omawianym dokumencie także nie powoduje automatycznie utraty prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. W przypadku kwestionowania rozliczeń w podatku VAT, podatnik może wykazywać, że dochował należytej staranności przy zawieraniu transakcji w dowolny inny sposób.

Podatnik powinien zweryfikować swojego kontrahenta

Co do zasady, dla dochowania należytej staranności podatnik powinien zweryfikować swojego kontrahenta, czyli dostawcę towaru i okoliczności transakcji z nim zawieranej.

Różne przesłanki na różnym etapie współpracy

Nabywca będzie stosował różne oceny ryzyka w zależności od tego na jakim jest etapie współpracy z drugim podmiotem. Rozróżnić należy:

 • etap rozpoczęcia współpracy z kontrahentem
 • w trakcie trwania współpracy.

Przykładowo na etapie P ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTEM, przy uwzględnieniu kryterium formalnego:

Ocena dochowania należytej staranności powinna uwzględniać dokonanie sprawdzenia
formalnego statusu kontrahenta. W szczególności następujące przesłanki mogą wskazywać, że podatnik nie zweryfikował swojego kontrahenta w stopniu wystarczającym, co może prowadzić do wniosku, że nie dochował należytej staranności:

 • brak rejestracji kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – o ile rejestracja
  w KRS lub CEIDG jest wymagana w przypadku kontrahenta;
 • kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny – nabywca może to
  zweryfikować przez usługę „Sprawdzenie statusu podmiotu VAT”, dostępną na
  Portalu Podatkowym lub poprzez złożenie wniosku do właściwego naczelnika
  urzędu skarbowego;
 • kontrahent jest – na moment transakcji – wpisany do prowadzonego przez Szefa
  Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które zostały wykreślone
  przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT lub które nie
  zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego, na podstawie art. 96
  ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług5
  , zwanej dalej „ustawą o VAT”;
 • kontrahent nie posiada, lub – pomimo żądania podatnika – nie przedstawił
  wymaganych koncesji i zezwoleń dotyczących towarów będących przedmiotem
  planowanych transakcji;
 • osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji nie posiadają umocowania do
  działania w imieniu kontrahenta – podatnik może przykładowo zweryfikować
  umocowanie osób upoważnionych do udzielenia pełnomocnictw w imieniu
  kontrahenta na podstawie danych z KRS lub CEIDG.

Szerokie omówienie tematu z podziałem na wyżej wymienione etapy znajdują się w załączonym materiale PDF do tego artykuł: Metodyka należytej staranności. Kliknij tutaj:  Metodyka należytej staranności

Artykuł powstał na bazie opublikowanego dokumentu na stronie Ministerstwa Finansów: METODYKA W ZAKRESIE OCENY DOCHOWANIA NALEŻYTEJ
STARANNOŚCI PRZEZ NABYWCÓW TOWARÓW W TRANSAKCJACH
KRAJOWYCH. Pełna treść do pobrania w PDF ponieżej.

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here