Nadpłata w zeznaniu podatkowym

Nadpłata wykazana w zeznaniu rocznym podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych podlega zwrotowi. Warto wiedzieć co stanowi nadpłatę, w jakim terminie można spodziewać się zwrotu, w jakim trybie dokonywany jest zwrot.

Nadpłatę definiuje art. 72 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym:

§ 1. Za nadpłatę uważa się kwotę:

1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;

2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

3) zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

4) zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

§ 1a. Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazaną w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub wynikającą z decyzji.

UWAGA: Zgodnie z art. 27 § 1a Ordynacji podatkowej na równi z nadpłatą traktuje się również kwotę dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

§ 1b. Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę przysługującą podatnikowi na podstawie art. 26ea ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę przysługującą podatnikowi na podstawie art. 18da ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wykazaną w zeznaniu lub wynikającą z decyzji.

§ 2. Na równi z nadpłatą traktuje się:

1) część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę, jeżeli wpłata ta dotyczyła zaległości podatkowej;

2) nienależnie zapłacone:

a) zaległości, o których mowa w art. 52 oraz art. 52a,

b) odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

c) opłatę prolongacyjną.Zatem stosownie do wyżej cytowanego artykułu 72 ordynacji podatkowej nadpłatę stanowi kwota podatku:

  • nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego przez podatnika,
  • pobranego przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

W jakim terminie dokonywany jest zwrot wykazanej w zeznaniu rocznym nadpłaty

Wykazaną w zeznaniu rocznym kwotę nadpłaty podatku przez podatnika urząd skarbowy ma obowiązek zwrotu w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia tego zeznania. W przypadku złożenia korekty zeznania, termin do zwrotu nadpłaty liczony jest od dnia złożenia korekty zeznania. Co istotne!!! Jeżeli podatnik ma zaległości podatkowe, przysługująca mu nadpłata zostanie z urzędu zaliczona na poczet tych zaległości.

Tryb zwrotu wykazanej w zeznaniu podatkowym nadpłaty

Zwrot nadpłaty może wystąpić w następujący sposób:

  •  na wskazany przez podatnika rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowe j (SKOK)
  • przekazem pocztowym
  • na żądanie w kasie urzędu (możliwość takich form zwrotu nadpłaty dotyczy osób, które nie są zobowiązane do posiadania rachunku).

Dodatkowe warunki

Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK-u jest podanie jego numeru w formularzu:

  • ZAP-3 — jeżeli podatnik jest objety rejestrem PESEL
  • NIP-7 / CEIDG-1 — jeżeli identyfikatorem podatkowym podatnika jest NIP.

Pamiętaj również, że podatnik musi złożyć wyżej wymienione formularze jeżeli numery rachunków bankowych, które podawał w ubiegłych latach wymagają aktualizacji ze względu na zmiany.

Zwróć uwagę na jeszcze jeden aspekt – Korekta zeznania podatkowego po otrzymaniu zwrotu nadpłaty.

Sytuacja w której rozliczenie podatnika zostanie skorygowane po otrzymaniu zwrotu nadpłaty może okazać się niekorzystna. Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, zwrócona przez urząd skarbowy nadpłata, wykazana w zeznaniu podatkowym nienależnie lub w wysokości większej od należnej, stanowi zaległość podatkową. Dla podatnika jest to równoznaczne z koniecznością oddania kwoty nienależnej lub zawyżonej nadpłaty wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę naliczonych za okres od dnia zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy, do dnia wpłaty nienależnie otrzymanej kwoty.Pamiętaj TEORIA jest Teorią a PRAKTYKA zawsze pozostanie praktyką – ZATEM – z doświadczenia wiem, że im szybciej podatnik złoży zeznanie podatkowe tym zwrot z urzędy otrzyma “szybciej”. Nie zwlekaj. Jeżeli masz już wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia rocznego, rozlicz się jeszcze dziś. Im szybciej tym lepiej.Podstawa prawna:

  • Rozdział 9 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz.2261)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here