tax liability design, vector illustration eps10 graphic

Podatek do zapłaty w zeznaniu rocznym – sprawdź jaki dzień Twojej zapłaty za podatek urząd uważa za dokonanie zapłaty

Z podatkiem do zapłaty podatnik ma do czynienia w sytuacji w której w zeznaniu podatkowym wykaże różnicę między podatkiem należnym a sumą odprowadzonych zaliczek.

Podatnik zobowiązany jest do wpłacenia kwoty wykazanej w zeznaniu podatkowym w terminie do 31 stycznia dla PIT-28 oraz do 30 kwietnia dla pozostałych zeznań (Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu wolnym od pracy).

Jaki dzień urząd skarbowy uważa za dzień zapłaty podatku?

Zgodnie z art. 60 ordynacji podatkowej za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

  • przy zapłacie gotówkądzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego ten organ lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.-  Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez inkasenta,
  • w obrocie bezgotówkowym dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

Zaległość podatkowa – jak nie płacić odsetek w przypadku problemów finansowych

Podatnik, który nie zapłaci w wymaganym terminie podatku będzie miał do czynienia z zaległością podatkową od której co do zasady należy naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę.

W jaki sposób podatnik, który ma problemy z płynnością finansową może uniknąć płacenia odsetek za zaległość podatkową? Wystarczy aby zwrócił się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Jeżeli Twoja sytuacja jest wyjątkowa i szczególnie uzasadniona naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję:

  • odraczającą termin płatności podatku lub rozkładającą jego zapłatę na raty,
  • odraczającą lub rozkładającą na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umarzającą w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Pamiętaj!!!

Z doświadczenia wiem, że nie warto bagatelizować zaległości podatkowych. Lepiej jest wystosować pismo do właściwego według miejsca zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego z prośbą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych aniżeli liczyć na to, że urząd przeoczy występek podatnika.Podstawa prawna:

  • Rozdział 7 i 5 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz.2261)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here