Składka zdrowotna do odliczenia w 2016 roku – działalność gospodarcza

Zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że odliczenia nie dokonujemy w całości (9%) a jedynie 7,75% podstawy wymiaru.

Przedsiębiorcy rozliczający się:

  • na zasadach ogólnych,
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtem ewidencjonowanym,
  • kartą podatkową,

mogą skorzystać z odliczania składki zdrowotne w trakcie roku za każdy miesiąc/kwartał przy wyliczaniu zaliczki na podatek. Suma składek podlegających odliczeniu z całego roku przedsiębiorca wykazuje zbiorczo w rocznym rozliczeniu podatkowym.

👇

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za lata poprzednie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu w przypadku, gdy są faktycznie opłacone. Zatem jeżeli przedsiębiorca w 2016 roku zapłacił zaległe składki za rok 2015 to ma prawo do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu za 2016 rok. ✋NIE MA możliwości odliczenia w następnym roku zapłaconych składek w bieżącym roku – przykład!👉Jan Kowalski w 2016 roku z prowadzonej działalności poniósł stratę. Nie ma więc możliwości odliczenia w rozliczeniu rocznym za 2016 rok składek na ubezpieczenie zdrowotne i z tego powodu nie może również odliczyć ich w latach następnych.

Przedsiębiorca odliczy zapłacone składki na własne ubezpieczenie zdrowotne i osoby współpracującej!

Podatnik prowadzący działalność może odliczyć od podatku kwoty zapłacone za własne ubezpieczenie zdrowotne oraz zapłacone za osoby współpracujące z tym przedsiębiorcą. Nie ma możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za np. swoich pracowników, zleceniobiorców etc..

Zatrudnieni a składka zdrowotna w rozliczeniu rocznym

Za osoby zatrudnione składki na ubezpieczenia odprowadza zatrudniający – płatnik (może nim być, m.in. pracodawca). Każdy płatnik ma obowiązek przekazania zatrudnionym PIT 11 najpóźniej do końca lutego. Pit-11 w którym jest informacja między innymi o pobranych przez płatnika składkach na ubezpieczenie zdrowotne, które później zatrudniony wykazuje je w rozliczeniu rocznym i wysyła właściwemu urzędowi skarbowemu.

Podatnik ma prawo odliczyć w swoim zeznaniu składkę na ubezpieczenie zdrowotne pobraną przez płatnika nawet w przypadku, gdy: —>Przypadki szczególne:

  • płatnik pobrał składki o zaniżonej wartości – wtedy odliczyć można wyłącznie kwotę pobraną, a nie należną do pobrania. Odliczeniu podlegają składki zapłacone na własne ubezpieczenie lub pobrane przez płatnika na ubezpieczenie pracownika w danym roku podatkowym.
  • płatnik pobrał składki w zawyżonej wartości – w takim przypadku odlicza się całość kwoty pobranej, nie tylko kwotę należną, którą należało pobrać.
  • płatnik pobrał w danym roku składki należne za okres wcześniejszy (np. w przypadku, gdy wcześniej zapomniał je pobrać) – podlegają one wtedy odliczeniu w roku ich faktycznego pobrania, a nie w roku, za który są należne.


UWAGA! W przypadku, gdy ubezpieczony osiąga przychody z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Może zatem mieć miejsce sytuacja w której ubezpieczony opłacił składkę z jednego tytuły a wykorzystać ją do odliczeń z innego tytułu.

Przykład! Jan Kowalski z tytuły prowadzonej działalności osiągnął stratę nie może zatem odliczyć opłaconej a trakcie roku kwoty na ubezpieczenie zdrowotne. Jan Kowalski osiągał również przychody z innych źródeł m.in. z tytułu umowy zlecenie. Może zatem nieodliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności .gospodarczej odliczyć od podatku z tytułu umowy zlecenie w rozliczeniu rocznym na formularzu PIT- 37.Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1. Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here