Zgodnie z moją dzisiejszą obietnicą publikuję specjalnie dla Was artykuł na temat:

Ulga na zakup kasy fiskalnej w 2017 roku.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Oczywiście odnoszę się tutaj do podatników, którzy nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej – jeśli macie wątpliwości czy musicie zakupić kasę fiskalną i ewentualnie kiedy macie obowiązek tej czynności dokonać – piszcie w komentarzach, jak zawsze postaram się pomóc 🙂

Tymczasem wracam do sedna sprawy…

Tytułem wstępu przypomnę mój wpis na FanPage’u Pakto:

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jakie warunki musisz spełnić by móc uzyskać zwrot?

 1. Złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed
  terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego,
  pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
 2. Rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż
  w obowiązujących terminach. (Jeżeli masz problem z ustaleniem tych terminów daj znać w komentarzu, postaram się pomóc).
 3. Posiadać dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla NIEvatowca

W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty (max. 700 zł o których pisałam wyżej) na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Czyli jeżeli nie jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT (NIEvatowiec) to po spełnieniu wyżej wymienionych warunków możesz ubiegać się o zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej na Twój rachunek bankowy. Ulga zostanie Ci przelana do 25 dnia licząc od dna złożenia wniosku 🙂

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Ulga na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT (VATowiec – czynny podatnik podatku VAT)

Rozpatrzeć musimy dwa przypadki:

 1. W tym przypadku mamy do czynienia z pewnym ograniczeniem: kwota ulgi w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego. (to jest sytuacja w której Ty musisz zapłacić podatek VAT do Urzędu Skarbowego).
 2. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, przy czym w danym okresie rozliczeniowym nie może ona przekroczyć równowartości:
 • 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (kwoty netto), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli rozliczamy się z urzędem za okresy miesięczne
 • 50% kwoty odpowiadającej jej ceny zakupu (kwoty netto), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli rozliczamy się z urzędem za okresy kwartalne.

ooo i teraz łapiesz się za głowę i zapewne myślisz: “O CO JEJ CHODZI??” – więc wyjaśniam w przykładzie:

Jan Kowalski, który wysyła co miesiąc deklaracje VAT do Urzędu Skarbowego w marcu 2017 roku wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie 300 zł to może wykazać kwotę 175 zł z tytułu ulgi na zakup kasy fiskalnej – w tej sytuacji zwrot na rachunek bankowy wynosi 475 zł (300 zł + 175 zł). Natomiast gdy z deklaracji wynikałoby, że kwota podatku VAT do zapłaty jest w wysokości 300 zł, to w deklaracji Jan Kowalski może odliczyć ulgę na zakup kasy w kwocie 300 zł.

Mam nadzieję, że wyjaśniłam wszystko w bardzo jasny sposób 🙂

Podam jeszcze link do Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku rejestrowania obrotu na kasie fiskalnej:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

oraz link do

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

 

Pozdrawiam Was gorąco,

Ewelina Dulęba.

 

 

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here