Ulga podatkowa na badania i rozwój – podstawowe pojęcia

Zanim zacznę omawiać ulgę podatkową na badania i rozwój pozwól, że zapoznam Cię z dwoma ważnymi pojęciami o których będzie mowa w dalszej części artykułu:

Ulga podatkowa na badanie i rozwój– to ulga, która od 1 stycznia 2016 roku zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii. Przedsiębiorca mogący skorzystać z ulgi na badana i rozwój odliczy od swoich dochodów od 10 do 30% kosztów kwalifikowanych ujętych w prowadzonej ewidencji. Od 1 stycznia 2017 wartości te mają być zwiększone i wynosić od 30% do nawet 50% tych kosztów.

Koszty kwalifikowane – to koszty stanowiący koszty uzyskania przychodów, poniesione na działalność badawczo rozwojową. Koszty te podlegają odliczeniu od dochodu podatnika z wyłączeniem kosztów które zostały przedsiębiorcy zwrócone z innych źródeł. Kwota odliczenia kosztów kwalifikowanych nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła wykonywanej działalności pozarolniczej.


Ważne!W przypadku gdy podatnik poniósł w danym roku podatkowym stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.


Ulga badawczo rozwojowa 2016 – kto może skorzystać?

Z ulgi badawczo rozwojowej mogą skorzystać:

 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się wg zasad ogólnych (zeznanie roczne składane na formularzu PIT-36) lub rozliczający się podatkiem liniowym (zeznanie roczne: formularz PIT-36L),
 • podmioty prowadzące pełną księgowość i rozliczające się na deklaracji CIT-8,
 • prowadzący szczegółową ewidencję w której w trakcie roku wyodrębniają koszty związane z działalnością badawczo rozwojową.

Ulga badawczo rozwojowa 2016 – kto nie może skorzystać?

Z ulgi badawczo rozwojowej nie mogą skorzystać:

 • pozostali podatnicy, których nie wymieniłam powyżej,
 • podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ulga B+R 2016: wydatki podlegające odliczeniu z podziałem na wartości odliczenia:

WARTOŚĆ ODLICZENIA: 30% poniesionych wydatków, dla następujących wydatków:

 • należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 (Art.12 ust.1: Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym –w tym: wynagrodzenia z danego stosunku prawnego, z tytułów umów o pracę i umów pokrewnych), oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek tj.:
 1. .emerytalne: połowa z 19,52 podstawy ustalenia,
 2. rentowe: 6% podstawy jej ustalenia,
 3. wypadkowe: 2,45% podstawy jej ustalenia,

jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej.


Ważne! Odliczeniu o którym mowa powyżej, nie podlegają koszty związane z zawartymi umowami na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. Odliczeniu nie podlegają również składki zdrowotne!


WARTOŚĆ ODLICZENIA: 10%, podwyższone do 20% jeśli z odliczenia korzysta mikro, mały lub średni przedsiębiorca dla następujących wydatków:

 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem korzystającym z ulgi B+R.
 • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Ulga na badania i rozwój 2016 – jak liczyć? Ile możemy skorzystać?

W celu obliczenia ulgi na badania i rozwój należy podstawę opodatkowania pomniejszyć o wartość przysługujących odliczeń. Jak obliczyć korzyść podatkową z tytułu omawianej ulgi?

Przykład.

Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności opodatkowuje podatkiem liniowym. W 2016 roku rozpoczął badania naukowe. Wszystkie koszty związane z tymi badaniami wykazuje w ewidencji przeznaczonej do tego celu. Spełnia wszystkie wymogi uprawniające go do skorzystania z ulgi na badania i rozwój.

W 2016 roku łącznie koszty kwalifikowane wynosiły 150 000 zł. Wartość obliczenia to 30% (związane z wydatkami na pensje i składki ZUS pracowników zatrudnionych do realizacji badań naukowych). Dochód za 2016 rok prognozuje na kwotę: 490 000 zł. Jaką korzyść podatkową przyniesie mu zastosowanie ulgi na badania i rozwój, przy założeniu, że koszty kwalifikowane pozostaną na poziomie 150 000 zł a dochód (po uwzględnieniu ewentualnych innych odliczeń) za 2016 rok wykazany w zeznaniu PIT-36L wyniesie 490 000 zł?

150 000 zł * 30%=45 000 zł (taką wartość Jan Kowalski odejmie od podstawy opodatkowania)

490 000 zł -45 000 zł= 445 000 zł (podstawa opodatkowania)

Jan Kowalski po uwzględnieniu ulgi na badania i rozwój do urzędu zapłaci podatek w wysokości:

435 000 zł *19%=84 550 zł

Ile zapłaciby Jan Kowalski podatku gdyby nie skorzystał z ulgi?

490 000 zł *19%=93 100 zł

Ile skorzystał Jan Kowalski stosując ulgę podatkową?

93 100 zł – 84 550 zł= 8 550 zł 

Podstawa prawna:

 • art. 26e-26g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zm.)
 • art. 16d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

Pozdrawiam,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here