Ulga prorodzinna 2016 – podstawowe pojęcia

Ulga prorodzinna to inaczej ulga na dzieci. Jest jedną z ulg podatkowych jakie może zastosować polski podatnik po spełnieniu określonych kryteriów. Ulga prorodzinna polega na odliczeniu od podatku dochodowego ustalonych w ustawie kwot. Jakie to kwoty? Jakie warunki należy spełnić by móc skorzystać z ulgi prorodzinnej? Jak ją obliczyć? Kto może skorzystać? O tym wszystkim w dzisiejszym wpisie.

Ulga podatkowa na dzieci

Na jakie dzieci przysługuje ulga podatkowa za 2016 rok?

 • małoletnie,
 • bez względu na wiek, ale: otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym lub z przepisami regulującymi system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązującymi w innym niż Polska państwie, w tym również na studiach doktoranckich, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych czyli niestacjonarnych. WARUNEK! Jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089,00 zł z wyjątkiem renty rodzinnej. 

!!!!!Z ulgi nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Przykład 1.

Syn Jana Kowalskiego ma 22 lata i studiuje na publicznej uczelni. W 2016 roku dorabiał sobie jako kelner, tym samym osiągnął dochody w wysokości 4100,00 zł. Jan Kowalski nie może skorzystać z ulgi podatkowej na swojego syna, ponieważ jego dochody przekroczyły próg określony w przepisach, tj. 3089,00 zł. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że syn Jana nie ukończył jeszcze 25 roku życia i nadal się uczy.

Przykład 2.

Syn Ewy Kowalt ma 14 lat, uczy się w publicznym gimnazjum. W 2016 roku dorabiał jako pomoc w gospodarstwie rolnym sąsiada. W związku z tym uzyskał dochód w wysokości 4000,00. Ewa Kowalt może skorzystać z ulgi na syna, ponieważ jest on niepełnoletnim dzieckiem.

Dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi.

Ulga prorodzinna 2016 – kto może skorzystać?

Z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2016 rok mogą skorzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, składający roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37.

Zgodnie z przepisami podatnikowi o którym mowa powyżej będzie przysługiwała ulga jeżeli jest on:

 •  rodzicem wykonującym władzę rodzicielską,
 • opiekunem prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje,
 • rodzicem zastępczym.

Ulga na dziecko 2016 limit dochodu

Kryterium dochodowe obowiązuje w przypadku wychowywania jednego dziecka i wynosi ono kolejno:

 •  112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody obojga: podatnika i jego małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Osoby wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

W jakiej wysokości można odliczyć ulgę prorodzinną?

W zeznaniu za rok 2016 podatnik może odliczyć kolejno (pamiętając o kryterium dochodowym):

 • na pierwsze i drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie (rocznie do 1112,04 zł na każde dziecko),
 • 166,67 zł miesięcznie (rocznie do 2000,04 zł) na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie (rocznie do 2700,00 zł) z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Przykład.

Jan Kowalski zawarł związek małżeński w maju 2016 roku. W czerwcu rodzinie Kowalskich urodziło się jedno dziecko. Jan Kowalski w 2016 osiągnął dochód w wysokości 50 000 zł a jego żona 89 000 zł.

W opisanym przypadku kwota ulgi wyniesie 648,48 zł (7 x 92,67 zł). Małżeństwo Kowalskich zostało zawarte w trakcie roku podatkowego, więc  przy ustalaniu prawa do ulgi należy uwzględnić limit dochodu w wysokości 56 000 zł dla każdego z rodziców. Reasumując z ulgi na dziecko może skorzystać jedynie Jan Kowalski.

Gdzie dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów: imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Wszystkie wymienione informacje wypełnia się w załączniku PIT/O.

 Jakie dokumenty w przypadku kontroli?

Wypełniając zeznanie roczne za 2016 rok podatnik, który korzysta z ulgi prorodzinnej powinien pamiętać o wypełnieniu załącznika PIT/O. Nie musi składać żadnych innych dokumentów do urzędu skarbowego, jednak w przypadku jakiekolwiek kontroli powinien okazać się takimi dokumentami jak:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jak otrzymać przysługującą ulgę na dziecko jeżeli “zabraknie” podatku w zeznaniu rocznym?

Podatnik może otrzymać różnicę między kwotą przysługującego mu odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym, do wysokości łącznej kwoty zapłaconych przez niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu.

Likwidacja ulgi na dziecko

Ostatnio zauważyłam na różnych forach, że często – zazwyczaj młode mamy pytają czy nastąpi likwidacja ulgi na dziecko w związku z wprowadzonym programem 500 Plus. Polska Agencja Prasowa pytała o to samo posła Henryka Kowalczyka, który wypowiedział się w tej sprawie jednoznacznie: “Nie, na razie nie mamy takich planów”. Zatem bez obaw – likwidacji ulgi na dziecko jak na razie nie będzie.

 Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 27 f (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here