Jesteś osobą niepełnosprawną bądź masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną? Sprawdź czy poniesione przez Ciebie wydatki związane z rehabilitacją uprawniają do skorzystania z  ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, dzięki której możesz obniżyć podatek w zeznaniu za 2016 rok.

Ulga rehabilitacyjna 2016 – Jakie wydatki uprawniają do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?

Poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej możemy podzielić na limitowane i nielimitowane.

Wydatki nielimitowane:

 1. Adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 3. Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
 4. Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 5. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
 6. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
 7. Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.
 8. Opłacenie tłumacza języka migowego.
 9. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
 10. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym; w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno -opiekuńczych; na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
 11. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego; osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a.

Wydatki limitowane

 1. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.
 2. Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.
 3. Leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
 4. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

WAŻNE!

Wydatki, o których pisałam wyżej (zarówno limitowane jak i nielimitowane) podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków:

 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • zakładowego funduszu aktywności,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Wydatki te podlegają również odliczeniu jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie niż wymieniona wyżej. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane z tych środków, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną tych środków lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Dokumentacja – ulga rehabilitacyjna

Pamiętaj, że odliczeń możesz dokonać tylko w odniesieniu do wydatków, które wymieniłam powyżej. Katalog ten jest zamknięty, nie można więc odliczyć, np. wydatków związanych z kosztami wizyty lekarskiej. Ważne jest aby gromadzić dokumenty związane z poniesionymi kosztami w ramach wydatków, które mają być odliczone w zeznaniu. Mogą to być:

 • faktura,
 • rachunek,
 • dowód wpłaty na poczcie
 • potwierdzenie przelewu bankowego

Dokumenty te będą wystarczające tylko w przypadku, gdy jasno będzie wynikało z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

WYJĄTEK!

Wydatki związane z:

 • opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymaniem psa asystującego przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa,
 • używaniem samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa albo niepełnosprawnego dziecka, które nie ukończyło 16. roku życia nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków.

podatnik w przypadku kontroli musi przedstawić dowody, które pozwolą ustalić prawo do odliczenia. Zatem do dyspozycji powinien mieć imię i nazwisko osoby, którą opłacono w związku z pełnieniem przez nią funkcji przewodnika, certyfikat potwierdzający status psa asystującego, dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

W jaki sposób dokonać odliczenia

Odliczenia podatnik dokonuje:

 • od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (PIT-36. PIT-37 z dołączonym formularzem PIT/O

albo

 • od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28 z dołączonym formularzem PIT/O).

 Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here