Zmiany jakie zaszły w uldze rehabilitacyjnej, które mają zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2017 roku:

Na podstawie art. 4 ust 1. pkt 1 ustawy z 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175) zmiany wprowadzone mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 roku:

Art. 4. 1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1–3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów
(przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., z tym że przepisy:
1) art. 21 ust. 1 pkt 90b, art. 25 ust. 4 oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c, ust. 7a pkt 8 i 14 oraz ust. 7c i 7e ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2) art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
– stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r

Jakie dokładnie zmiany zostały wprowadzone ww ustawą?

“(…)16) w art. 26:
a) w ust. 1 w pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi
na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników”,
b) w ust. 7a:
pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej
w roku podatkowym 2280 zł;”, 
pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub
podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie
ukończyło 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;”,
c) w ust. 7c uchyla się pkt 3,
d) ust. 7e otrzymuje brzmienie:
„7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają
następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na
wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe,
jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł. Do dochodów,
o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6
ust. 4. (…)”

Pełna treść ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dostępna jest pod linkiem: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5954364/Ustawa+Dz.+U.+z+2017+r.+poz.+2175.pdf

 

Pobierzcie ten artykuł i dołączcie do swoich materiałów – będzie idealnym uzupełnieniem 🙂

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina DulębaPodstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here