Wspólne rozliczenie małżonków 2016/2017

Zastanawiasz się czy rozliczenie roczne wspólnie z małżonkiem jest możliwe w Twojej sytuacji i czy rozwiązanie takie może być dla Ciebie korzystne? Przeczytaj koniecznie dzisiejszy wpis. Dowiesz się m.in.:

  • Jakie warunki należy spełnić by móc rozliczać się wspólnie z małżonkiem.
  • Dla kogo rozliczenie wspólnie z małżonkiem może okazać się korzystne.

Zacznę od podstawowych zasad:

Wspólne rozliczenie małżonków za 2016 rok w zeznaniu sporządzanym w 2017 roku możliwe jest o ile:

  • małżonkowie przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim

oraz

  • przez cały rok podatkowy istniała między małżonkami wspólność majątkowa.

Wspólne rozliczenie a śmierć jednego z małżonków

Wspólne rozliczenie małżonków jest również możliwe w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków zmarł w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu. W obu przypadkach rozliczenie będzie możliwe jeżeli podatnicy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Za wyjątkiem powyższych zasad do wspólnego rozliczenia małżonków niezbędne jest również spełnienie innych warunków, o których przeczytasz w dalszej części artykułu.

Warunki pozwalające na wspólne rozliczenie małżonków

1.Małżonkowie (również zmarły małżonek o ile dotyczy) w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia:

a) podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byli rezydentami polskimi lub

b) mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu (mowa o wszystkich źródłach przychodów – także zwolnionych z opodatkowania, bez względu na miejsce ich położenia) osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

2. Dochody/przychody żadnego z małżonków w roku podatkowym nie były opodatkowane:

  • 19% (podatek liniowy),
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartą podatkową,
  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
  • podatkiem tonażowym.

3. Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, wyrażony w zeznaniu podatkowym , zostanie złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy, tj. do 30 kwietnia następnego roku. Uwaga!!! jeżeli małżonkowie, w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia, nie złożą wspólnego zeznania podatkowego, to po tej dacie nie będzie już możliwe złożenie wniosku o wspólne opodatkowania małżonków.


Wniosek o wspólne rozliczenie może złożyć tylko jeden z małżonków. W takiej sytuacji wniosek ten traktowany jest na równi z oświadczeniem o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.


W jaki sposób dokonać rozliczenia

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy wspólnym rozliczeniu podatek oblicza się w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów małżonków.

Przykład

Jan Kowalski uzyskał w 2016 roku dochód (do opodatkowania) w wysokości 150 tys. zł. Żona Kowalskiego w 2016 roku nie uzyskała żadnego dochodu. Małżonkowie spełnili wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z wspólnego opodatkowania. Zatem korzystając z możliwości wspólnego rozliczenia Kowalscy obliczają podatek od połowy łącznych dochodów, czyli od 75 tys. zł. Przysługuje im zatem podwójna kwota wolna od podatku (2 razy 3091,00 zł).

75 000,00 zł – 6182,00 zł (2*3091)= 68 818,00 zł

68 818,00 zł * 19%= 13 075,00 zł

13 075,00 * 2= 26 150,00 zł (podatek do zapłaty).

Dla kogo rozliczenie wspólnie z małżonkiem może okazać się korzystne

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem może się okazać korzystne w przypadku, gdy jedno z małżonków nie pracuje, bądź osiąga niskie dochody a drugie osiąga dochody powyżej 85 528 zł. Dodatkowo należy pamiętać, że po wprowadzeniu nowych przepisów kwota wolna od podatku nie obowiązuje po przekroczeniu dochodu w wysokości 127 000,00 zł. W takim przypadku przy samodzielnym rozliczaniu podatnik nie skorzysta w ogóle z kwoty wolnej od podatku. Jeżeli natomiast jego współmałżonek nie osiąga dochodów lub osiąga w niewielkiej wysokości kwota wolna od podatku będzie przysługiwała obojgu. (Doskonale sytuację taką obrazuje przykład powyżej).Podstawa prawna:

  • Art. 6 ust. 2, ust. 2a, ust. 3, ust. 3a, ust. 8-13, art. 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here