Ewidencja czasu pracy

Czym jest ewidencja czasu pracy ?

Ewidencja czasu pracy jest dokumentem kadrowym tworzonym do celów prawidłowego rozliczania czasu pracy oraz ustalania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Rzetelnie prowadzona ewidencja czasu pracy może stanowić również dowód prawidłowego rozliczania czasu pracy w razie ewentualnego sporu pomiędzy zatrudnionym a pracodawcą. Ewidencja czasu pracy służy głównie pracodawcy, który między innymi na jej podstawie dokonuje wyliczeń płacy dla pracownika. Należy jednak pamiętać, że ewidencję taką niejednokrotnie przedstawia się także do wglądu w momencie kontroli jak również obowiązkowo należy udostępnić do wglądu bądź zrobić potrzebne kopie na żądanie zatrudnionego.

Kto zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy ?

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy wynika wprost z art. 149 kodeksu pracy, zaś zakres prowadzenia ewidencji definiuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z kodeksem pracy oraz ze wskazanym rozporządzeniem pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których wchodzą:

 1. ewidencja czasu pracy,
 2. wnioski pracownika dotyczące:
  – udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,
  – ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy),
  – ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 Kodeksu pracy),
  – stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy),
  – stosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy),
  – stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 1401 § 1 Kodeksu pracy),
  – stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 § 2 Kodeksu pracy),
 3. dokumenty związane:
  – ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy),
  – z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 Kodeksu pracy),
  – z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy,
 4. zgoda:
  – pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3 i art. 178 zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej § 2 Kodeksu pracy),
  – pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 Kodeksu pracy);

Ewidencje czasu pracy powinien prowadzić każdy pracodawca dla wszystkich zatrudnianych pracowników. Pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji czasu pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Grozi za to kara grzywny do 30 000 zł.

Jakie informacje powinna zawierać ewidencja czasu pracy ?

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać ściśle określone informacje. Są one bowiem jasno zdefiniowane w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje o:

– liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
– liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
– liczbie godzin nadliczbowych,
– dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
– liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
– rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
– rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
– wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
– czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,

! Nie podlegają rejestracji godzin pracy jedynie pracownicy objęci systemem zadaniowego czasu pracy, zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy jak również otrzymujący ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej. Ewidencję czasu pracy należy jednak dla takich pracowników prowadzić w pozostałym zakresie.Podstawa prawna:

Art. 149 Kodeksu pracy

Paragraf 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here