Fundusz Emerytur Pomostowych

Na pracodawcy jako płatniku składek ciąży obowiązek obliczania, pobierania oraz opłacania składek społecznych i zdrowotnych za osoby zatrudnione, współpracujące jak również wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Poza składkami społecznymi oraz zdrowotnymi pracodawca obowiązany jest do opłacania tzw. funduszy pozaubezpieczeniowych – Funduszu Pracy (FP), Funduszu Solidarnościowego (FS), Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP).

Czym jest Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) ?

Jak wskazuje art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych Fundusz Emerytur Pomostowych, określany jako FEP jest państwowym funduszem celowym powołanym w celu finansowania emerytur pomostowych. Dysponentem FEP jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ze środków zgromadzonych w FEP są finansowane:
1) wypłaty emerytur pomostowych;
2) odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych;
3) odpis stanowiący przychód Zakładu.

Przychody FEP pochodzą:
1) ze składek na FEP;
2) z dotacji budżetu państwa;
3) z oprocentowania rachunków bankowych FEP;
4) z odsetek od nieterminowo opłaconych składek na FEP;
5) z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 40 ust. 2;
6) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;
7) z lokat wolnych środków FEP;
8) z wpłaty, o której mowa w art. 17 ust. 2;
9) z innych tytułów.

Kiedy pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) ?

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca pracodawca za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
  • wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zgodnie z art. 3 ustawy o emeryturach pomostowych:

  • prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy.
  • prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się; wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do ustawy.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych są opłacane również za:
– pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy, za okres wykonywania prac górniczych o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r.,
– zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, od uposażenia wypłaconego po dniu 31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze służby, jeśli nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Obowiązek opłacania składek na FEP powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zaś ustaje z dniem zakończenia wykonywania tych prac. 

Kto i w jakiej wysokości finansuje składki na FEP ?

Składki na FEP w całości finansowane są przez pracodawcę. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych jest opłacana od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłacanych tytułem należnych wynagrodzeń przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Oznacza to, że obowiązek opłacania składek na FEP nie dotyczy tych składników wynagrodzenia, które są należne za okres pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była wykonywana, nawet jeżeli ich wypłata następuje w okresie świadczenia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Stopa procentowa składki na FEP wynosi aktualnie 1,5 % podstawy jej wymiaru.

Obowiązki pracodawcy względem rozliczania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych

Płatnik składek jest obowiązany prowadzić:

1) wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
2) ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, zawierającą dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2 (tj.: nazwisko i imię, data urodzenia, numer pesel, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu).

Płatnik składek ponadto ma obowiązek przekazywania do ZUS informacji dotyczącej pracowników wpisanych do wyżej wspomnianej ewidencji w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego za rok poprzedni. Płatnik przekazuje takie dane na formularzu ZUS ZSWA, podając: nazwisko i imię, datę urodzenia, numer pesel lub w razie gdy go nie nadano serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Płatnik nie opłaca składek na FEP jeśli ubezpieczony osiągnie roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Składkę na FEP płatnik  rozlicza w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W danych: „Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych” (blok VIII) wykazuje:

• w polu 01 – liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (w przypadku rozliczania składek na FEP za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – liczbę tych osób uwzględnia się w tym polu),
• w polu 02 – liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
• w polu 03 – sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here