Informacja o warunkach zatrudnienia

Zapoznanie pracownika z warunkami zatrudnienia to jedna z zasadniczych powinności pracodawcy wynikająca z nawiązania stosunku pracy. Jest bardzo ważna nie tylko ze względów formalnych ale także praktycznych. Co powinna zawierać taka informacja i kiedy należy z nią zapoznać pracownika ? Odpowiedź oczywiście poniżej 😉

Czym jest, co zawiera i kiedy tworzy się informację o warunkach zatrudnienia ?

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
4) wymiar czasu pracy;
5) termin rozpoczęcia pracy.

Ze względu więc na fakt, że umowa o pracę zawiera najbardziej podstawowe informacje dotyczące zatrudnienia – nie reguluje w swojej treści wszystkich warunków zatrudnienia (przewidzianych kodeksem pracy) pracodawca musi ją niejako doprecyzować. Służy temu właśnie tytułowa informacja o warunkach zatrudnienia.

Informacja o warunkach zatrudnienia jest oświadczeniem, w którym pracodawca podaje zatrudnionemu do wiadomości o:

  1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
  2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
  3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
  4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
  5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty;

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo informuje pracownika o:

  • porze nocnej,
  • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia 
  • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

Pracodawca przedstawia pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Jednocześnie należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest również poinformować pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy. Zmiana warunków umowy o pracę też wymaga zachowania formy pisemnej.

Jak pracodawca powinien dokonać zapisów w informacji o warunkach zatrudnienia?

Pracodawca może według własnego uznania i wyboru sporządzić oraz przekazać pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia w wersji opisowej lub poprzez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy w zakresie dotyczącym punktów 1-4 (dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia, wymiarze urlopu wypoczynkowego, obowiązującej długości okresu wypowiedzenia). Co to oznacza ?

Przykładowo:
1. Pracownik zatrudniony jest w podstawowym systemie czasu pracy, na pełen etat, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Pracodawca w informacji o warunkach zatrudnienia określając normy czasu pracy może zapisać:

– opisowo:
Dobowa norma czasu pracy – 8 godzin
Tygodniowa norma czasu pracy – przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
– poprzez wskazanie przepisów prawa pracy:
Obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy jest zgodna z art. 129 § 1
kodeksu pracy.

2. Pracodawca wypłaca pracownikom wynagrodzenie jednorazowo 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. W informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca może zapisać:
– opisowo:
Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest przez pracodawcę jeden raz w miesiącu.
Wypłata wynagrodzenia następuje 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
– poprzez wskazanie przepisów prawa pracy:
Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest zgodnie z art. 85 paragraf 1 i 2 kodeksu pracy.
3. Określając wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego pracodawca może wskazać:

– opisowo:
Przysługuje Panu/Pani urlop wypoczynkowy w wymiarze 20/26 dni w roku kalendarzowym.
– poprzez wskazanie przepisów prawa pracy:
Przysługuje Panu/Pani urlop wypoczynkowy w wymiarze wynikającym z art.154-158 kodeksu pracy.
4. Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę na 3-miesięczny okres próbny. Okres wypowiedzenia może określić:

– opisowo:
Obowiązuje Pana/Panią 2-tygodniowy okres wypowiedzenia umowy.
– poprzez wskazanie przepisów prawa pracy:
Długość okresu wypowiedzenia określają przepisy art. 34.

Jeżeli zaś chodzi o pozostałe informacje tj.: układ zbiorowy pracy, którym jest objęty pracownik, pora nocna, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia a także przyjęty sposób potwierdzania obecności i usprawiedliwiania nieobecności, pracodawca musi określić opisowo.Podstawa prawna:
Art. 29 kodeksu pracy

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here