Jak obliczyć ekwiwalent za urlop ?

Nie zawsze w czasie trwania stosunku pracy pracownik ma możliwość zrealizować należny urlop wypoczynkowy. Co dzieje się z niewykorzystanym wolnym ? Trzeba naliczyć i wypłacić ,,rekompensatę”…. W jaki sposób ? kiedy ? dlaczego ? Odpowiedzi poniżej 🙂

Czym jest ekwiwalent urlopowy i kiedy należy go wypłacić ?

Ekwiwalent urlopowy jest pieniężnym świadczeniem wypłacanym z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego jedynie w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracownik nabywa do niego prawo za niewykorzystany urlop zarówno zaległy jak i bieżący w dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśniecie stosunku pracy.

! Warto przy tym pamiętać, że prawo do zaległego urlopu przedawnia się po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym stało się ono wymagalne. Rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje bądź najpóźniej z dniem 30 września następnego roku, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy.

Ekwiwalent urlopowy powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia.

Ustalanie podstawy wymiaru ekwiwalentu

Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, również ustalenie wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wymaga, w pierwszej kolejności, ustalenia podstawy wymiaru. Także przy ekwiwalencie wyróżnia się trzy grupy składników wynagrodzenia:

 1. Składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości – uwzględnia się je w podstawie wymiaru w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.
  Przykład:Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z dniem 31 stycznia 2018 r. Wynagrodzenie od 1 stycznia kształtowało się następująco: wynagrodzenie zasadnicze: 1800,00 zł; dodatek stażowy: 10% wynagrodzenia zasadniczego; dodatek funkcyjny: 30% wynagrodzenia zasadniczego.
  Podstawą do obliczenia ekwiwalentu jest w tym przypadku kwota: 2520,00 zł, ponieważ:1800,00 zł + 10% z 1800,00 zł + 30% z 1800,00 zł = 1800,00 zł + 180,00 zł + 540,00 zł = 2520,00 zł
 2. Składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc – wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w podstawie wymiaru jako średnią z 3 miesięcy. Jeżeli pracownik nie przepracował tego okresu wynagrodzenie faktycznie wypłacone w krótszym okresie przelicza się na wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby pracował pełny okres, w następujący sposób: wynagrodzenie faktyczne z tego okresu należy podzielić przez przez ilość dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w czasie 3 miesięcy w normalnym czasie pracy i zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy.
  Przykład: Pracownik złożył wypowiedzenie i umowa o pracę została rozwiązana z dniem 31 stycznia 2018 r. Pracownik wynagradzany był według stawki godzinowej w wysokości 15 zł. Do obliczenia podstawy ekwiwalentu urlopowego należy przyjąć wynagrodzenie z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy, tj.: październik, listopad, grudzień 2017 r. Wynagrodzenie i liczba przepracowanych godzin kształtowały się następująco:
  październik: wynagrodzenie: 2550,00 zł; l. przeprac. dni: 22; l. dni należnych do przeprac.:22;
  listopad: wynagrodzenie: 1725,00 zł; l. przeprac. dni: 15; l. dni należnych do przeprac.: 20;
  grudzień: wynagrodzenie: 2250,00 zł; l. przeprac. dni: 19; l. dni należnych do przeprac.: 19;
  wynagrodzenie razem: 6525,00 zł, l. przeprac. dni: 56; l. dni należnych do przeprac.: 61
  Ustalanie podstawy wymiaru do obliczania ekwiwalentu urlopowego:

  • Należy obliczyć stawkę za 1 dzień pracy : 6525,00 zł: 56 dni = 116,52 zł
  • Ze względu na to, że pracownik w listopadzie przepracował niepełny miesiąc należy zastosować regułę przeliczania wynagrodzenia: 116,52 zł x 61 dni = 7107,72 zł – wynagrodzenie za pełen okres
  • Należy obliczyć przeciętne wynagrodzenie miesięczne: 7107,72 zł: 3 miesiące = 2369,24 zł- podstawa wymiaru ekwiwalentu urlopowego
 3. Składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu – uwzględnia się je w średniej wysokości z tego okresu.
  Przykład: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika z okresu 3 ostatnich miesięcy wynosiło 1973,30 zł. Poza tym pracownik otrzymywał premie kwartalne w różnej wysokości. W okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania stosunku pracy otrzymał 3 premie w łącznej kwocie 3120,00 zł.
  Ustalanie podstawy wymiaru do obliczania ekwiwalentu urlopowego:

  • Należy obliczyć średnią premię z okresu 12 miesięcy: 3120,00 zł: 12 miesięcy = 260,00 zł
  • Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z okresu 3 ostatnich miesięcy należy dodać średnią premię z okresu 12 miesięcy: 1973,30 zł + 260,00 zł = 2233,30 zł – podstawa wymiaru ekwiwalentu urlopowego
Współczynnik urlopowy

Współczynnik urlopowy ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu za urlop w 2018 r. dla pełnego etatu wynosi: 20,92, co wynika z obliczenia:
[365 dni roku – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,92

Analogicznie dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik wynosi:

 • dla 1/2 etatu 10,46 (20,92 × 1/2)
 •  dla 1/4 etatu 5,23 (20,92 × 1/4)
 •  dla 3/4 etatu 15,69 (20,92 × 3/4)
 •  dla 1/3 etatu 6,97 (20,92 × 1/3)
Obliczanie ekwiwalentu urlopowego

Zgodnie z § 18 rozporządzenia urlopowego przysługujący pracownikowi ekwiwalent za urlop obliczamy:

 • dzieląc podstawę wymiaru ekwiwalentu obliczoną według  opisanych powyżej zasad przez współczynnik urlopowy obowiązujący w danym roku kalendarzowym,
 • dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika,
 • mnożąc uzyskaną kwotę ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Przykład:

Pracownikowi, który pracował w pełnym etacie przysługuje ekwiwalent za 10 dni urlopu wypoczynkowego (czyli 80 godzin). Podstawą wymiaru do obliczenia ekwiwalentu jest kwota 2400,00 zł. Współczynnik urlopowy ustalony na 2018 r. wynosi 20,92. Ile wyniesie ekwiwalent ?

 1. Dzielimy podstawę wymiaru przez współczynnik urlopowy: 2400,00 zł : 20,92 = 114,72 zł – stawka ekwiwalentu należna za 1 dzień urlopu
 2. Dzielimy ekwiwalent należy za 1 dzień przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy jaka obowiązuje pracownika: 114,72 zł : 8 godz. = 14,34 zł/godz. – stawka ekwiwalentu za godzinę
 3. Mnożymy kwotę ekwiwalentu za godzinę przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu: 14,34 zł x 80 godz. = 1147,20 zł – ekwiwalent za 10 dni urlopu (80 godzin)


Podstawa prawna:

Art. 161; art. 168; art. 171 Kodeksu pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here