Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe ?

Nieobecność pracownika spowodowana chorobą to nie tylko konieczność zorganizowania zastępstwa ale także wypłacenia odpowiednio ustalonego i obliczonego wynagrodzenia chorobowego. Jak zrobić to prawidłowo ? O czym  pamiętać ? Jakich zasad przestrzegać ? O tym poniższy artykuł wraz z przykładami.

Podstawowe zasady ustalania i obliczania wynagrodzenia za czas choroby

 • wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy;
 • wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadku, gdy pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego;
 • wysokość wynagrodzenia chorobowego wynosi: 80 % – jeżeli niezdolność powstała wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą, na okres pobytu w szpitalu; 100 % – w okresie ciąży, jeżeli niezdolność powstała wskutek wypadku w drodze do/ z pracy, jeżeli niezdolność wynika z poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania;
 • prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia;
 • po wyczerpaniu się limitu wynagrodzenia chorobowego w danym roku kalendarzowym (33 lub 14 dni) ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego;
 • osoba ubezpieczona nabywa prawo do świadczeń chorobowych po upływie tzw. okresu wyczekiwania lub bez okresu wyczekiwania dla określonych ustawowo grup.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe -krok po kroku

Wyliczenie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku przedstawić można następująco:

 1. Ustalenie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru – zgodnie z ogólną zasadą z 12 miesięcy (w szczególnych przypadkach z okresu krótszego);
 2. Pomniejszenie ustalonego w kroku 1 wynagrodzenia o kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, potrącone z przychodów pracownika;
 3. Ustalenie podstawy wymiaru, czyli przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (iloraz sumy wynagrodzeń z kroku 2 przez liczbę miesięcy branych pod uwagę);
 4. Wyliczenie 80 % lub 100 % (w zależności od przyczyny niezdolności do pracy) z podstawy wymiaru;
 5. Określenie stawki za 1 dzień choroby (iloraz kwoty z kroku 4 przez 30 dni);
 6. Ustalenie kwoty wynagrodzenia przez pomnożenie wynagrodzenia za 1 dzień (krok 5) przez ilość dni niezdolności do pracy (liczba dni wskazanych na zwolnieniu lekarskim).

Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi co do zasady przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęło się zwolnienie lekarskie (po odliczeniu potrąconych składek społecznych ze środków ubezpieczonego). Jeżeli jednak pracownik zatrudniony był w danej firmie krócej , to wówczas podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia (po odliczeniu potrąconych składek społecznych ze środków ubezpieczonego).

Szczególne sytuacje dotyczące ustalania okresu i podstawy wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego:
Niezdolność wystąpiła przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia: podstawę ustala się z okresu zatrudnienia, biorąc pod uwagę tylko pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia;
Niezdolność wystąpiła przed upływem 1 pełnego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia: do podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy;
W niektórych miesiącach wystąpiła nieobecność usprawiedliwiona: Ustalając podstawę wymiaru wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowa obowiązującego wymiaru czasu pracy, zaś w miesiącach, w których przepracowano co najmniej połowę obowiązującego wymiaru czasu pracy wynagrodzenie uzupełnia się;
W niektórych miesiącach wystąpiła nieobecność nieusprawiedliwiona: do podstawy przyjmuje się wynagrodzenie bez uzupełniania go za dni nieusprawiedliwionej nieobecności.

Składniki wynagrodzenia nie są uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego jeżeli:
-zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy bądź przepisami o wynagradzaniu przysługują do określonego terminu lub zaprzestano ich wypłaty,
-zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy bądź przepisami o wynagradzaniu pracownik zachowuje do nich prawo w okresie pobierania świadczenia chorobowego np.: dodatek stażowy, dodatek funkcyjny,
-stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, na których przyznanie i wypłatę ewentualna absencja nie wpływa (pomimo pobierania świadczenia pracownik dany składnik wynagrodzenia otrzymuje) np.: nagroda za ukończenie szkoły, świadczenie z okazji ślubu pracownika, dodatkowe ubezpieczenie,
– nie są uzależnione bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy zatrudnionego, ale od wyników grupy pracowników bądź całego zakładu, wypłacane niezależnie od nieobecności pracownika, jeżeli wypłata dokonywana jest zarówno za okres świadczenia pracy jak i  czas pobierania świadczeń chorobowych,
– mamy do czynienia z nagrodami uznaniowymi, których wysokość nie jest uregulowana a ustalana dowolnie przez pracodawcę, a ich wypłata za okres pobierania świadczeń chorobowych jest uregulowana w przepisach wewnątrzzakładowych.

Składniki wynagrodzenia są uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego jeżeli:
– wewnątrzzakładowe przepisy nakazują zmniejszenie tych składników w związku z pobieraniem świadczeń chorobowych – w kwocie faktycznie wypłaconej np.: nagrody, premie, dodatki,
– wewnątrzzakładowe przepisy nakazują zmniejszenie tych składników w związku z pobieraniem świadczeń chorobowych – w kwocie po uprzednim uzupełnieniu, np.: nagrody, premie, dodatki.

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego – przykłady

Przykład 1

Pan Grzegorz zatrudniony jest od 1 grudnia. Otrzymuje wynagrodzenie miesięczne, zmienne oraz dodatek funkcyjny. Pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie w marcu- 12 dni. Zgodnie z przepisami wewnątrzzakładowymi dodatek funkcyjny (350 zł) przysługuje pracownikowi w całości w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, zakładając, że wypłaty pracownika w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco:

grudzień: wynagrodzenie – 2100,50 zł; dodatek funkcyjny – 350 zł;
styczeń: wynagrodzenie – 2400,70 zł; dodatek funkcyjny – 350 zł;
luty: wynagrodzenie – 2200, 60 zł; dodatek funkcyjny – 350 zł;

Obliczenia:

 1. Ustalenie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru: 2100,50 zł + 2400,70 zł + 2200,60 zł = 6701,80 zł
 2. Pomniejszenie ustalonego w kroku 1 wynagrodzenia o kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, potrącone z przychodów pracownika: 6701,80 zł x 13,71 % = 918,82 zł, 6701,80 zł – 918,82 zł = 5782,98 zł
 3. Ustalenie podstawy wymiaru, czyli przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (iloraz sumy wynagrodzeń z kroku 2 przez liczbę miesięcy branych pod uwagę): 5782,98 zł : 3 = 1927,66 zł
 4. Wyliczenie 80 %  z podstawy wymiaru: 1927,66 zł x 80 % = 1542,13 zł
 5. Określenie stawki za 1 dzień choroby (iloraz kwoty z kroku 4 przez 30 dni): 1542,13 zł : 30 dni = 51,40 zł
 6. Ustalenie kwoty wynagrodzenia przez pomnożenie wynagrodzenia za 1 dzień (krok 5) przez ilość dni niezdolności do pracy: 51,40 zł x 12 dni = 616,80 zł

Przykład 2

Pan Ryszard zatrudniony jest od 2 lat w przedsiębiorstwie Gawlik. W miesiącu lutym 2018r. pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie na 14 dni z powodu choroby. Pracownik wynagradzany jest według stałej stawki miesięcznej wynoszącej 2000 zł. Pracownik w każdym z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie chorobowe osiągnął wynagrodzenie w wysokości 2 000 zł/m-c. Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe ?

Obliczenia:

 1. Ustalenie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru: 2000,00 zł x 12 miesięcy = 24 000 zł
 2. Pomniejszenie ustalonego w kroku 1 wynagrodzenia o kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, potrącone z przychodów pracownika: 24 000 zł x 13,71 % = 3290,40 zł, 24 000 zł – 3290,40 zł = 20 709,60 zł
 3. Ustalenie podstawy wymiaru, czyli przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (iloraz sumy wynagrodzeń z kroku 2 przez liczbę miesięcy branych pod uwagę): 20 709,60 zł : 12 = 1725,80 zł
 4. Wyliczenie 80 %  z podstawy wymiaru: 1725,80 zł x 80 % = 1380,64 zł
 5. Określenie stawki za 1 dzień choroby (iloraz kwoty z kroku 4 przez 30 dni): 1380,64 zł : 30 dni = 46,02 zł
 6. Ustalenie kwoty wynagrodzenia przez pomnożenie wynagrodzenia za 1 dzień (krok 5) przez ilość dni niezdolności do pracy: 46,02 zł x 14 dni = 644,28 zł


Podstawa prawna:

Art. 92 Kodeksu Pracy

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here