Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny

Każdy pracownik, który świadczy pracę w nadgodzinach a więc ponad obowiązujące go normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego go systemu i rozkładu czasu pracy, musi otrzymać rekompensatę. Może mieć ona formę finansową co oznacza, że zatrudniony poza normalnym wynagrodzeniem dostaje również dodatek lub formę rekompensaty w naturze, która oznacza udzielenie czasu wolnego ,,w zamian” za wypracowane nadgodziny. Zarówno w jednej jak i drugiej sytuacji trzeba prawidłowo obliczyć należne wynagrodzenie. Jak to zrobić ?  O czym pamiętać ? Odpowiedzi przedstawiam poniżej 😉

Praca w godzinach nadliczbowych – rekompensata czasem wolnym

Udzielając czasu wolnego za nadgodziny należy przede wszystkim pamiętać, że:

  •         1 nadgodzina = 1 godzina czasu wolnego, jeżeli o taką formę rekompensaty pisemnie wystąpił pracownik (nadgodziny można wówczas zrekompensować  w dowolnym terminie).
  •         1 nadgodzina = 1,5 godziny czasu wolnego, jeżeli wolne zostało udzielone z inicjatywy pracodawcy (wykorzystanie czasu wolnego musi nastąpić najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego).

Obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny (rekompensata czasem wolnym):

Jeżeli pracownik odbierze z własnej inicjatywy czas wolny w miesiącu  wystąpienia nadgodzin, to jego wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. Wynika to oczywiście z faktu, że 1 godzina nadliczbowa = 1 godzina czasu wolnego. W sytuacji, gdy pracownik zrealizuje wolne w miesiącu innym niż ten, w którym pracował ponad normę, otrzyma w danym miesiącu wyższą płacę (wynagrodzenie normalne + normalne wynagrodzenie za dodatkowe godziny), zaś w miesiącu w którym odebrał czas wolny wynagrodzenie będzie odpowiednio niższe (jedynie wynagrodzenie za przepracowany czas).

Przykład:

Pani Alicja zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę z wynagrodzeniem 2500 zł brutto miesięcznie. W miesiącu styczniu pani Alicja pracowała 16 godzin ponad obowiązujący ją wymiar czasu pracy. Pracownica złożyła wniosek o rekompensatę w naturze – 16 godzin wolnych w miesiącu marcu.  Jak będzie się kształtowało wynagrodzenie pani Alicji w miesiącach styczniu i marcu ?

Styczeń: 2500 zł : 168 godz = 14,88 zł/godz
                14,88 zł/godz x 16 godz = 238,08 zł – wynagrodzenie brutto za godziny nadliczbowe
                2500 zł + 238,08 zł = 2738,08 zł – całkowite wynagrodzenie brutto za styczeń

Marzec: 2500 zł : 176 godz = 14,20 zł/godz
                14,20 zł/godz x 16 godz = 227,20 zł
               2500 zł – 227,20 zł = 2272,80 zł – wynagrodzenie brutto za marzec

Jeżeli zaś pracownik ma udzielone wolne za nadgodziny z inicjatywy pracodawcy, jego wynagrodzenie nie może zostać obniżone za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Pomimo więc, że pracownik przepracował mniejszą liczbę godzin z powodu odbioru czasu wolnego na polecenie zatrudniającego otrzyma pełne wynagrodzenie, tak jakby pracował wszystkie planowe godziny.
!!! Składniki wynagrodzenia przyjmowane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. Aby obliczyć stawkę godzinową ze zmiennych składników wynagrodzenia należy uwzględniane składniki podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w miesiącu, z którego zostały one przyjęte.

Przykład:

Pan Janusz jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. W zakładzie jego pracy obowiązuje 3 -miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3100 zł brutto oraz zmienną premię miesięczną do 15 % wynagrodzenia zasadniczego. W styczniu pracownik przepracował 10 nadgodzin, w lutym 6 nadgodzin, w marcu pracownik nadgodzin nie miał. W zamian za godziny nadliczbowe pracodawca udzielił panu Januszowi czas wolny (24 godz- zgodnie z przepisami wymiar o połowę wyższy niż nadgodziny). W związku z tym pan Janusz zamiast 176 godzin przepracował w marcu 152 godziny. Ile wyniesie wynagrodzenie za marzec ?
Obliczenia:
Premia za marzec za przepracowany czas :
401,60 zł (3100 zł : 176 godz= 17,61 zł/godz
                  17,61 zł/godz x 24 godz = 422,64 zł
                  3100 zł – 422,64 zł = 2677,36 zł
                  2677,36 zł x 15 % = 401,60 zł)
Wynagrodzenie ze zmiennych składników (premii) za nieprzepracowane godziny w marcu:
39,60 zł (401,60 zł : 152 godz = 2,64 zł/godz
                2,64 zł/godz x 15 godz = 39,60 zł)
Łącznie wynagrodzenie za marzec: 3100,00 zł + 401,60 zł + 39,60 zł = 3541,20 zł

Praca w godzinach nadliczbowych – rekompensata finansowa

Rekompensata finansowa to nic innego jak dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę nadliczbową. Jeżeli względem pracownika pracodawca stosuje właśnie tę formę rozliczenia musi pamiętać przede wszystkim, że istnieją dwie stawki dodatku tj. 100 % oraz 50 %, które mają zastosowanie w następujących sytuacjach:

  • 100 % – nadgodziny przypadają w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym;
  • 50 % – nadgodziny przypadające w każdym innym dniu/sytuacji niż wskazane w podpunkcie powyżej.

Obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny (rekompensata finansowa) :

Podstawą do obliczania dodatku za wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jest wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną.
W przypadku przyjęcia innego sposobu wynagradzania (np. prowizyjnego, akordowego etc.) za podstawę do obliczania dodatku za nadgodziny przyjmuje się 60 % wynagrodzenia obliczanego jak za urlop.

Przykład 1

Pan Michał w marcu 2018 r. przepracował 10 nadgodzin (50-procentowych). Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 2200 zł brutto miesięcznie, poza tym pan Michał otrzymuje stale premie regulaminową w wysokości 15 % oraz dodatek funkcyjny w wysokości 400 zł. Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny oraz ile wyniesie całkowite wynagrodzenie pracownika ?
Obliczenia:
1. Ustalenie wynagrodzenia normalnego (stałego, wypłacanego systematycznie): 2200,00 zł + 330,00 zł + 400,00 zł = 2930,00 zł
2. Ustalenie wynagrodzenia za 1 godzinę pracy: 2930,00 zł : 176 godz (wymiar czasu pracy w marcu) = 16,65 zł
3. Ustalenie normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych: 16,65 zł x 10 godz = 166,50 zł
4. Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania: 2200,00 zł
5. Obliczenie dodatku za 1 godzinę pracy 50% : 2200,00 zł : 176 godz = 12,50 zł; 12,50 zł x 50% = 6,25 zł
6. Obliczenie dodatku za przepracowane godziny nadliczbowe: 6,25 zł x 10 godz = 62,50 zł
7. Ustalenie wynagrodzenia za nadgodziny: 166,50 zł + 62,25 zł = 229,00 zł
8. Ustalenie wynagrodzenia całkowitego za marzec 2018: 2930,00 zł + 229,00 zł = 3159,00 zł 

Przykład 2

Pani Ewa przepracowała w lutym 2018 r. 8 nadgodzin 100 %. Wynagrodzenie pracownicy stanowią następujące składniki: 
wynagrodzenie zasadnicze: 5% (tj. w lutym 1800,00 zł)
dodatek stażowy: 10% 
comiesięczna premia: 5%
W listopadzie wynagrodzenie pracownika wyniosło: 2000,00 zł, w grudniu: 2200,00 zł, w styczniu: 1900,00 zł
Ile wyniesie wynagrodzenie pani Ewy za nadgodziny oraz całkowite wynagrodzenie za luty 2018 r. ?
Obliczenia:
1. Ustalenie wynagrodzenia normalnego: 1800,00 zł + 180,00 zł +90,00 zł = 2070,00 zł
2. Ustalenie wynagrodzenia za 1 godzinę pracy: 2070,00 zł : 160 godz (wymiar czasu pracy w lutym) = 12,94 zł
3. Ustalenie wynagrodzenia normalnego za pracę w godzinach nadliczbowych: 12,94 zł x 8 godz = 103,52 zł
4. Ustalenie wynagrodzenia za 3 miesiące poprzedzające miesiąc pracy w godzinach nadliczbowych: 
listopad: 2000,00 zł + 200,00 zł + 100,00 zł = 2300,00 zł
grudzień: 2200,00 zł + 220,00 zł + 110,00 zł = 2530,00 zł
styczeń: 1900,00 zł + 190,00 zł + 95,00 zł = 2185,00 zł
razem: 7015,00 zł
Wymiar czasu pracy za listopad, grudzień, styczeń: 160+152+168 = 480 godz
5. Ustalenie 60% wynagrodzenia obliczanego jak za urlop: 7015,00 zł x 60% = 4209,00 zł
6. Obliczenie dodatku za 1 godzinę pracy: 4209,00 zł : 480 godz = 8,77 zł
7. Obliczenie dodatku za przepracowane godziny nadliczbowe: 8,77 zł x 8 godz = 70,16 zł
8. Ustalenie wynagrodzenia za nadgodziny: 103,52 zł + 70,16 zł = 173,68 zł
9. Ustalenie wynagrodzenia całkowitego za luty 2018:  2070,00 zł + 173,68 zł = 2243,68 złPodstawa prawna:

Art 151 Kodeksu pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here