Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop ?

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem każdego pracownika co oznacza, że występuje w każdej firmie, w której jest choć jedna osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Aby prawidłowo obliczyć wynagrodzenie urlopowe konieczna jest znajomość przepisów prawa pracy oraz zasad jakie obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Wynagrodzenie urlopowe-kiedy, dla kogo, czy obowiązkowo?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma niezbywalne prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego, a więc corocznego, nieprzerwanego, płatnego okresu ustawowego zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy u danego pracodawcy  w celu wypoczynku, w wymiarze określonym przepisami prawa pracy i w czasie ustalonym w porozumieniu z zatrudniającym. Jak wynika z przepisów pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia urlopowego określają oczywiście przepisy prawa pracy. Należy jednak mieć na uwadze, że pracodawca może określić własne zasady ustalania i rozliczania wynagrodzenia urlopowego w regulacjach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie pracy) pod warunkiem, że nie będą to regulacje mniej korzystne dla pracownika niż te, które gwarantują obowiązujące przepisy prawa pracy.

Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego

Nadrzędna zasada w ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy mówi, że: za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie normalnie pracował. Oznacza to, że trzeba uwzględnić ewentualne zmiany w składnikach wynagrodzenia wprowadzone przed rozpoczęciem urlopu jak również w trakcie korzystania z niego (należy więc przeliczyć podstawę adekwatnie do wprowadzonych zmian).

Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego ustala się według zasad rozporządzenia urlopowego, zgodnie z którym:

 1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w podstawie: w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.
 2. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z pominięciem składników wyłączonych z podstawy wymiaru uwzględnia się w podstawie: w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości takich składników wynagrodzenia, mogą być one uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wyłączeniu z podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop podlegają:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika postoju,
 • nagrody jubileuszowe,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej, usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wynagrodzenie za pracę za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujące z tytułu udziału w zyskach lub nadwyżce bilansowej,
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Podstawę obliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy stanowią pozostałe (niewymienione) składniki wynagrodzenia, pod warunkiem, że przysługują pracownikowi w okresie, w którym korzysta z urlopu.

Dla ustalania podstawy wynagrodzenia urlopowego rozporządzenie wyróżnia 3 grupy składników:

 1. Składniki określone stałą stawką w stałej wysokości tj.: miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, stała regulaminowa premia miesięczna. Składniki te uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej w miesiącu wykorzystania urlopu.
 2. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc tj.: wynagrodzenie określone stawką godzinową lub prowizyjną, premia stanowiąca wartość procentową od tego wynagrodzenia, premia uznaniowa. Składniki te uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Zaś w przypadkach znacznego wahania wysokości takich składników wynagrodzenia, mogą być one uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
 3. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż 1 miesiąc tj.: np. premia kwartalna. Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach; okres urlopu traktowany jest jak okres pracy.
Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Zgodnie z kodeksem pracy jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. W związku z tym, przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego należy stosować metodę uwzględniającą wynagrodzenie za jedną przepracowaną godzinę.

Schematycznie ujmując, wynagrodzenie urlopowe w przypadku pracowników, których wynagrodzenie jest określone w stawce zmiennej lub dostają oni różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia,oblicza się w następujących krokach:

 1. ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego.
 2. podzielenie podstawy wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa.
 3. pomnożenie tak ustalonego wynagrodzenia za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przykład:

Pracownik wynagradzany jest stawką godzinową, która wynosi 15 zł oraz premią w wysokości 10% wynagrodzenia godzinowego. Urlop wykorzystuje we wrześniu – 5 dni (36 godzin zgodnie z obowiązującym go harmonogramem). Wynagrodzenie oraz liczba przepracowanych godzin w m-cach czerwiec, lipiec, sierpień kształtowały się następująco:

 • czerwiec – godziny: 152, (wynagrodzenie: 2280,00 zł, premia: 228,00 zł)-razem: 2508 zł;
 • lipiec – godziny: 180, (wynagrodzenie: 2700,00 zł, premia: 270,00 zł)-razem: 2970 zł;
 • sierpień – godziny: 176, (wynagrodzenie: 2640,00 zł, premia: 264,00 zł)-razem: 2904 zł;

Pierwszym krokiem do obliczenia wynagrodzenia urlopowego jest ustalenie podstawy wymiaru. W tym celu obliczamy w sposób następujący:

2508 zł+2970 zł+2904 zł (-suma wszystkich składników zmiennych za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym występuje urlop) = 8382,00 zł

Następnie dzielimy uzyskaną podstawę przez liczbę przepracowanych godzin w okresie, z którego została ustalona podstawa:

8382,00 zł : 508 godz (-suma przepracowanych godzin) = 16,50 zł/godz

Kolejno mnożymy tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu:

16,50 zł/godz x 36 godz (-liczba godzin urlopu) = 594,00 zł – wynagrodzenie urlopowe

Schematycznie ujmując, wynagrodzenie urlopowe w przypadku pracowników, których wynagrodzenie jest określone w stałej stawce miesięcznej, oblicza się w następujących krokach:

 1. obliczenie stawki wynagrodzenia za jedną godzinę urlopu poprzez podzielenie miesięcznej stawki wynagrodzenia  przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
 2.  pomnożenie liczby godzin wykorzystanego urlopu przez ustaloną w pkt. 1 stawkę godzinową.

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ze stałą stawką miesięczną w wysokości 3200 zł. W okresie od 01 do 09 lutego 2018 r. przebywa na urlopie, w sumie 56 godzin pracy. W celu obliczenia wynagrodzenia urlopowego musimy:
3200 zł : 160 (wymiar czasu pracy obowiązujący w lutym 2018 r.) = 20,00 zł/godz
56 godz. x 20,00 zł/godz = 1120 zł (wynagrodzenie urlopowe)

!!! Konieczność wyliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego nie występuje przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop dla pracowników wynagradzanych w stałej miesięcznej kwocie.Podstawa prawna:

Art. 154; art. 172 Kodeksu pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here