Jak ustalić długość okresu wypowiedzenia w różnych przypadkach ?

Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy umowę o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron;
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
  4. z upływem czasu, na który była zawarta;

O ile ustalenie terminu zakończenia stosunku pracy w trybie porozumienia stron, bez wypowiedzenia czy z upływem czasu trwania umowy nie sprawia większych problemów, o tyle określenie daty rozwiązania współpracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia niejednokrotnie bywa dość problematyczne. Dlaczego ? Po pierwsze ze względu na konieczność prawidłowego ustalenia stażu pracy pracownika, a po drugie ze względu na obowiązek właściwego określenia rozpoczęcia, czasu trwania i zakończenia okresu wypowiedzenia.

Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia ?

Długość okresu wypowiedzenia zależna jest od:

zakładowego stażu pracy pracownika;
-rodzaju umowy o pracę;

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące;

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata;
Należy jednak pamiętać, że do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy
odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy
nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika !

Warto zwrócić uwagę, że……
1) Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę dłuższy okres wypowiedzenia (w przypadku krótszego niż 6-miesięczny staż pracy miesięczny, zaś w przypadku co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy 3-miesięczny okres wypowiedzenia);
2) Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę;
3)  Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Kiedy rozpoczyna, a kiedy kończy się bieg okresu wypowiedzenia ?

W przypadku okresu wypowiedzenia, który obliczamy w dniach momentem jego rozpoczęcia jest pierwszy dzień roboczy następujący po złożeniu (doręczeniu) oświadczenia woli strony. Wypowiedzenie takie kończy bieg z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Ważne aby zwrócić uwagę, że pod pojęciem „dni robocze” należy rozumieć wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel i świąt wymienionych w ustawie o dniach wolnych od pracy.
W okresie wypowiedzenia określonym w tygodniach momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela, która występuje po dniu złożenia oświadczenia woli. Ostatnim zaś dniem takiego okresu jest zawsze sobota.
Jeżeli zaś pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia liczony w miesiącach wypowiedzenie rozpoczyna bieg w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone (doręczone) oświadczenie woli. Ostatnim zaś dniem takiego okresu jest zawsze ostatni dzień miesiąca.

Ustalanie długości okresu wypowiedzenia – przykłady

Przykład 1:
Pracownik zatrudniony jest w przedsiębiorstwie Alfa od 10.03.2017r. do nadal w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Ze względu na przeprowadzkę w dniu 21.09.2018r. pracownik składa wypowiedzenie umowy. Jaki okres wypowiedzenia powinien zachować ? Kiedy rozpoczyna się a kiedy kończy bieg okresu wypowiedzenia ?
Odp: W związku z tym, że staż pracy pracownika w przedsiębiorstwie Alfa wynosi co najmniej 6 miesięcy ale jednocześnie jest krótszy niż 3 lata okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna bieg 01.10.2018r. a kończy 31.10.2018r.

Przykład 2:
Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie ABC w oparciu o umowę o pracę na czas określony w okresach: 10.03.2013r. – 15.02.2017r.; 20.05.2018r. – nadal. Pracodawca w dniu 27.09.2018r. planuje rozwiązać z pracownikiem trwającą umowę. Jakiego okresu wypowiedzenia powinien dotrzymać pracodawca ? Jak ustalić bieg okresu wypowiedzenia ?
Odp: Ze względu na fakt, że ostatnia umowa (trwająca) zawarta została po nowelizacji przepisów z dnia 22.02.2016r. do stażu pracy wliczamy nie tylko okres trwania aktualnej umowy ale także czas poprzedniego zatrudnienia, a więc łączny staż pracownika w przedsiębiorstwie ABC, który wynosi ponad 3 lata. Wynika z tego, że pracownikowi przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który rozpocznie swój bieg 01.10.2018r. a zakończy 31.12.2018r.

Przykład 3:
Pracownica zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę w przedsiębiorstwie Beta w następujących okresach 05.01.2011r. – 27.05.2015r. oraz 20.02.2016r. –  nadal. Pracownica 24.09.2018r. będzie składała oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę. Jaki okres wypowiedzenie jest dla niej wiążący ? Jak obliczyć jego bieg ?
Odp: Ostatnia umowa o pracę (podlegająca wypowiedzeniu) trwała w momencie wprowadzenia nowelizacji przepisów w związku  z czym zgodnie z przepisami przejściowymi do stażu pracy od którego zależy długość okresu wypowiedzenia wyliczamy pracownicy okres od 22.02.2016r. Nie sumujemy poprzednich okresów zatrudnienia ! W związku z tym pracownicę obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, który rozpocznie bieg od 01.10.2018 a zakończy 31.10.2018r.

Przykład 4:
Pracownik zatrudniony jest w przedsiębiorstwie Gama na podstawie umowy o pracę na okres próbny, która została zawarta na 3 miesiące (01.08.2018r. – 31.10.2018r.).  Pracownik w dniu 21.09.2018r. składa wypowiedzenie. Jaki obowiązuje go okres wypowiedzenia ? Jak określić jego bieg ?
Odp: Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi 2 tygodnie jeżeli umowa zawarta została na 3 miesiące tj. w opisanym przykładzie. Pracownik wręczając wypowiedzenie pracodawcy w dniu 21.09.2018r. zobowiązany jest pracować do 06.10.2018r. – w tej dacie kończy się obowiązujący go okres wypowiedzenia.Podstawa prawna:

Art. 111 §1,2 Kodeksu cywilnego
Art. 30; 32-36 Kodeksu pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here