Jak ustalić i obliczyć staż pracy ?

To ile lat, miesięcy czy dni pracujemy u danego pracodawcy, w określonej branży jak również ogólnie w różnych zakładach pracy przekłada się nie tylko na nasze doświadczenie i umiejętności ale także uprawnienia jakie możemy uzyskać. Jak ustalać i liczyć staż pracy ? Odpowiedź poniżej.

Co to jest staż pracy i po co go ustalać ?

Staż pracy zdefiniować można jako sumę okresów zatrudnienia liczoną na podstawie stosunków pracy oraz innych okresów, jeżeli z przepisów wynika możliwość ich zaliczenia do stażu pracy.
Wyróżnia się trzy rodzaje stażu pracy tj.:
ogólny – obejmuje wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy jak również inne okresy, które można wliczyć na postawie odrębnych przepisów,
zakładowy – to okres zatrudnienia na podstawie stosunku (ów) pracy u danego pracodawcy,
branżowy – obejmuje okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w danej branży.

Staż pracy ustala się po to aby prawidłowo zdefiniować zarówno fakultatywne jak i obligatoryjne uprawnienia pracownicze.

Staż pracy a uprawnienia pracownicze

Ogólny staż pracy wpływa m.in. na:
– wymiar urlopu wypoczynkowego (20/26 dni),
– prawo do korzystania z urlopu wychowawczego,
– wysokość odprawy emerytalno-rentowej dla pracowników samorządowych oraz służby cywilnej,

Zakładowy staż pracy determinuje m. in.:
– długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony i nieokreślony,
– wysokość odprawy przysługującej w związku ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników,
– wysokość odprawy pośmiertnej,
– długość okresu ochronnego przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby,

Branżowy staż pracy może wpływać na:
– dodatek stażowy,
– nagrodę jubileuszową,
– dodatkowy urlop,
– 13 pensję.

W praktyce o znaczeniu stażu branżowego oraz zakładowego i wynikających z nich różnorodnych fakultatywnych uprawnień decydują regulacje wewnątrzzakładowe obowiązujące w danym zakładzie pracy.

Jak obliczyć staż pracy ?

Podstawą do ustalenia i obliczenia stażu pracy jest odpowiednia dokumentacja, którą składa każdy pracownik w momencie nawiązania stosunku pracy lub w trakcie zatrudnienia. Podstawowymi dokumentami w tym zakresie są: świadectwa pracy oraz świadectwa ukończenia szkoły. Ponadto pracownik może dostarczyć również m.in. dokumenty potwierdzające zatrudnienie u pracodawcy zagranicznego, zaświadczenie PUP o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające okresy pracy rolniczej itp. Są to niektóre z dokumentów jakie należy uwzględnić w ustalaniu stażu pracy na podstawie tzw. przepisów szczególnych.

Na podstawie dokumentacji możemy obliczyć staż ogólny, zakładowy oraz branżowy.

Zakładowy staż pracy jest  liczony jako całość okresów pracy u danego pracodawcy, bez wzglę­du na długość ewentualnych przerw między tymi okresami. Jeżeli pracownik był zatrudniany przez tego samego pracodawcę kilkakrotnie, w różnych okresach, przy ustalaniu zakładowego stażu pracy należy te okresy zsumować. co istotne zakładowy staż pracy obejmuje także okresy zatrudnienia przypadające u poprzedniego pracodawcy, jeżeli do zmiany pracodawcy doszło na zasadach określonych w art. 231 k.p. (czyli przejęcia zakładu pracy), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w sto­sunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego pracownika.

Przykład 1:

Pracownik zatrudniony u tego samego pracodawcy w okresach: 09.05.2015-02.02.2016; 30.05.03.2016-12.11.2017; 10.01.2018- do nadal. Pracodawca chce wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu 12.04.2018 więc musi ustalić zakładowy staż pracy. Ile będzie wynosił ?
Odpowiedź:
Pracodawca musi w tym celu zsumować wszystkie okresy zatrudnienia pracownika w jego firmie a więc: 8 m-cy 25 dni + 1 rok 5 m-cy 14 dni + 3 m-ce 3 dni = 2 lata 5 m-cy 12 dni. Zgodnie z kodeksem pracy wobec pracownika należy zastosować 1-miesięczny okres wypowiedzenia.

Branżowy staż pracy ustala się w oparciu o świadectwa pracy jak również długość zatrudnienia u aktualnego pracodawcy.

Przykład 2:

Pracownica pracuje w firmie CONCEPT (branża IT) od 02.10.2017r. Pracodawca zgodnie z regulacjami wewnątrzzakładowymi przyznaje dodatek stażowy dla pracowników posiadających co najmniej 5 letnie doświadczenie w branży. Pracownica przyjmując się do pracy przedstawiła następujące świadectwa pracy:
-12.02.2008-18.10.2010 – pracownik administracyjny (branża medyczna)
-03.11.2010-05.04.2012 – asystent działu IT (branża IT)
-01.05.2012-30.08.2013 – administrator IT (branża IT)
Ile wynosi branżowy staż pracy pracownicy? Czy należy jej się dodatek stażowy? 
Odpowiedź:
1 rok 5 m-cy 3 dni (03.11.2010-05.04.2012) + 1 rok 3 m-ce 30 dni (01.05.2012-30.08.2013) + 6 m-cy 26 dni (02.10.2017-27.04.2018) = 3 lata 3 miesiące 29 dni – staż branżowy. Pracownicy nie przysługuje jeszcze dodatek stażowy.

Ogólny staż pracy oblicza się jako sumę okresów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, okresów nauki zgodnie z art. 155 kodeksu pracy jak również innych okresów wliczanych na podstawie odrębnych przepisów. Mogą to być miedzy innymi okresy:

  • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;
  • pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego;
  • odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora.
  • czynnej i zawodowej służby wojskowej;
  • za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę;
  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został skierowany przez starostę, a także stypendium otrzymywanego bądź w trakcie odbywania stażu na podstawie skierowania starosty, bądź przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych;

Do stażu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze nie wlicza się okresów:
-prowadzenia działalności gospodarczej,
-zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne,
-urlopu bezpłatnego, chyba, że wewnątrzzakładowe przepisy stanowią inaczej

Przykład 3:

Firma Magnus zatrudniła na pełen etat nowego pracownika. Ile wynosi staż pracy do ustalenia urlopu wypoczynkowego jeśli pracownik złożył następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły wyższej (licencjat), świadectwo ukończenia szkoły policealnej, świadectwo pracy z okresem zatrudnienia: 01.03.2016-26.02.2017. Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi ?
Odpowiedź:
Ukończenie szkoły wyższej 8 lat (nie ma znaczenia czy jest to licencjat czy studia magisterskie), szkoły policealnej nie wliczamy gdyż nie możemy sumować okresów nauki;
Okres zatrudnienia: 01.03.2016-26.02.2017: 11 m-cy 26 dni
Łączny staż pracy: 8 lat 11 m-cy 26 dni. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni rocznie.Podstawa prawna:

Art. 1, art. 2, art. 3 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 r. nr 54, poz. 310 ze zm.),

Art. 120 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 ze zm.),

Art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Art. 155; art. 174 Kodeksu pracy.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here