Jak ustalić wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na pół etatu ?

Wynagrodzenie za pracę to bardzo istotny element każdego stosunku pracy. Jest to podstawowe świadczenie, które otrzymuje pracownik za wykonaną pracę. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone by odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy ale także aby uwzględniało jej ilość i jakość. W jaki sposób więc ustalić wynagrodzenie niepełnoetatowca ?

Normy i wymiar czasu pracy obowiązujące przy zatrudnieniu na część etatu

Pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na 1/2, 1/3, 1/4 itd. etatu) obowiązują te same normy czasu pracy oraz okresów odpoczynku jakie dotyczą pracownika pełnoetatowego, a więc:

 • co do zasady maksymalnie 8 godzinny dobowy czas pracy,
 • przeciętnie 40 godzinny czas pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym co do zasady 4 miesięcy,
 • co najmniej 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek w każdej dobie pracowniczej,
 • co najmniej 35 -godzinny nieprzerwany odpoczynek w każdym tygodniu, obejmujący co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego ustala się zaś zgodnie z zapisami artykułu 130 kodeksu pracy przy odpowiednim proporcjonalnym przeliczeniu zgodnie z wielkością etatu. Oznacza to, że aby określić wymiar czasu pracy niepełnoetatowca w danym okresie rozliczeniowym należy:

 1. pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 2. dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
 3. obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.
 4. dokonać proporcjonalnego do wielkości etatu zmniejszenia tak wyliczonego wymiaru czasu pracy.

Przykład:
Pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu w podstawowym systemie czasu pracy, obowiązuje go jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Jak ustalić dla niego wymiar czasu pracy za miesiąc wrzesień 2018r. ?
Odp: 40 godz x 4 (liczba tygodni w okresie rozliczeniowym) = 160 godz
        160 godz x 1/2 etatu = 80 godz – wymiar czasu pracy we wrześniu 2018r.
jaki wymiar czasu pracy będzie obowiązywał tego pracownika w listopadzie 2018r. ? 
Odp: 40 godz x  4 (liczba tygodni w okresie rozliczeniowym) = 160 godz
        160 godz + (8 x 2) = 176 godz
        176 godz – 8 godz = 168 godz
        168 godz x 1/2 etatu = 84 godz – wymiar czasu pracy w listopadzie 2018r.  

Analogicznie wymiar czasu pracy oblicza się dla zatrudnionych w innych okresach rozliczeniowych oraz wymiarach czasu pracy (np. przy zatrudnieniu na  1/3, 1/4, 3/4 etatu).

Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę dla niepełnoetatowca

Ustalając wysokość płacy jak również obliczając później wynagrodzenie dla pracownika pracującego na część etatu należy pamiętać przede wszystkim o kilku bardzo ważnych kwestiach, a mianowicie:

 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia  warunków pracy i płacy pracownika w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą bądź podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Równocześnie w odniesieniu do niepełnoetatowców należy uwzględnić zasadę proporcjonalności wynagrodzenia za wykonywaną pracę jak również innych świadczeń związanych z pracą do wymiaru ich etatu.
  Przykład:
  Przedsiębiorstwo X planuje zatrudnić dwóch pracowników na takie samo stanowisko. Jeden z pracowników ma pracować w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem wynoszącym 8000 zł brutto miesięcznie, zaś drugi ma być zatrudniony na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1050 zł brutto miesięcznie. Czy pracodawca może zaproponować taki system wynagrodzenia dla pracowników?
  Odp: Biorąc pod uwagę, że pracownicy wykonują taką samą pracę ale w różnej proporcji, w zależności od etatu, pracodawca powinien przeliczyć wynagrodzenie adekwatnie nie tylko do wymiaru czasu pracy ale także do stanowiska i wykonywanych zadań.
 • obowiązkowo w umowie o pracę pracownik niepełnoetatowy musi mieć określony limit godzin, których przekroczenie uprawnia do naliczenia dodatku do wynagrodzenia jak za nadgodziny, pomimo, że nie zostanie przekroczona dobowa/średniotygodniowa norma czasu pracy (jest to podstawa do ustalenia pracy ponadwymiarowej i ewentualnych nadgodzin pracownika).
  Przykład:
  Pan Marek zatrudniony jest na 1/2 etatu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12. W umowie o pracę określono, że praca ponad 6 godzin dziennie stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy pan Marek w poniedziałek pracował w godzinach 8-16. Czy i ewentualnie kiedy wystąpią nadgodziny?
  Odp: W godzinach od 8-14 pracownikowi należy się normalne wynagrodzenie za pracę, pomimo, że w w godzinach 12-14 pracownik świadczył pracę ponadwymiarową. Dopiero godziny pracy 14-16 stanowią nadgodziny, za które pracownik dostanie dodatek do wynagrodzenia.
 • pracownik niepełnoetatowy ma zagwarantowaną płacę minimalną obliczaną proporcjonalnie do obowiązującego go wymiaru etatu.
  Przykład:
  Przedsiębiorstwo od 1 listopada 2018r. planuje zatrudnić pracownika na 1/2 etatu. Jakie minimalne wynagrodzenie musi mu zagwarantować pracodawca?
  Odp: Płaca minimalna dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2100 zł, w związku z tym pracownik zatrudniony na pół etatu musi mieć zagwarantowane wynagrodzenie minimalne proporcjonalnie do wielkości etatu, a więc 2100 x 1/2 = 1050 zł brutto.
 • w przypadku nie osiągnięcia w danym miesiącu przez pracownika niepełnoetatowego płacy minimalnej określonej dla obowiązującego go wymiaru czasu pracy z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, należy dokonać wyrównania.
  Przykład:
  Pan Marcin zatrudniony jest w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, na 1/2 etatu, ze stawką wynoszącą 13 zł/godz + premia. Ze względu na fakt, że premia należna za wrzesień wyjątkowo może zostać pracownikowi naliczona dopiero w październiku, pan Marcin we wrześniu nie uzyskał minimalnego wynagrodzenia określonego dla jego wymiaru czasu pracy. Jak obliczyć wyrównanie wynagrodzenia dla tego pracownika ?
  Odp: Zgodnie z art 7 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4, przeliczoną na godzinę pracy. Czyli: 2100 zł : 160 godz = 13,125 zł
  13,125 zł – 13,00 zł = 0,13 zł
  80 x (13,00 + 0,13 zł) = 1050,40 zł
 • wynagrodzenie niepełnoetatowców podlega ochronie przed potrąceniami w kwotach proporcjonalnych względem wynagrodzenia pracowników pełnoetatowych.
 • obliczanie ekwiwalentu dla niepełnoetatowca wymaga zastosowania współczynnika urlopowego w wysokości adekwatnej do wymiaru urlopu.
  Przykład:
  Pracownikowi zatrudnionemu do 15.09.2018r. w wymiarze 1/2 etatu przysługiwało wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej stawce w wysokości 1200 zł. Pracownik nie wykorzystał 4 dni (32 godzin) należnego urlopu wypoczynkowego za co należy naliczyć mu ekwiwalent. Jaki zastosować współczynnik ? Jak obliczyć ekwiwalent ?
  Odp: Współczynnik urlopowy w 2018 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 20,92 więc proporcjonalnie dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu współczynnik ten wynosi: 20,92 x 1/2 = 10,46. 
  Obliczenie wynagrodzenia za niewykorzystany urlop: 1200 zł : 10,46 = 114,72 zł/dzień
                                                                             114,72 zł : 8 godz = 14,34 zł/godz
                                                                             14,34 zł/godz x 32 godz = 458,88 zł
  Pracownikowi należy naliczyć ekwiwalent urlopowy w wysokości 458,88 zł brutto.


Podstawa prawna:

Art. 6-8 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here