Jak ustalić wynagrodzenie za nadgodziny na przykładach

W sytuacjach tj.: konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii jak również w razie wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy dopuszczalna jest praca w tzw. godzinach nadliczbowych. Z czym ona się wiąże i jak powinno się ją rozliczać z pracownikiem ? O tym oczywiście w poniższym artykule.

Czym są nadgodziny i jak są rekompensowane ?

Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości 50%,
2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

Praca w godzinach nadliczbowych może być również rekompensowana czasem wolnym. Z taką inicjatywą może wystąpić pracodawca i wówczas wymiar czasu wolnego obejmuje o połowę większą liczbę godzin niż liczba przepracowanych nadgodzin lub pracownik i wtedy czas wolny udzielany jest w wymiarze równym liczbie wypracowanych nadgodzin.

Jak obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe ?

Aby można było ustalić czy pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych a następnie wyliczyć wynagrodzenie z tego tytułu niezbędne jest rozliczenie czasu pracy pracownika. Ważne aby przy tym pamiętać, że przekroczenie normy dobowej ustala się i rozlicza na bieżąco po każdym zakończonym miesiącu, z kolei ustalenia przekroczenia i rozliczenia normy średniotygodniowej dokonuje się po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Rekompensata nadgodzin czasem wolnym – ustalenie wynagrodzenia

W sytuacji gdy za godziny nadliczbowe pracownik otrzymuje czas wolny przysługuje mu prawo do normalnego wynagrodzenia za każdą ponadwymiarowo przepracowaną godzinę.
Jeżeli czas wolny udzielany jest na wniosek pracownika w miesiącu, w którym wystąpiły nadgodziny, to jego wynagrodzenie pozostanie niezmienione – nadgodziny będą zrównoważone czasem wolnym. Z kolei jeżeli taki odbiór przypadnie w innym miesiącu – otrzyma on w miesiącu wystąpienia nadgodzin wynagrodzenie wyższe, zaś w miesiącu odbioru czasu wolnego wynagrodzenie będzie odpowiednio niższe.

Przykład 1:
Pracownik w miesiącu wrześniu 2018r. miał 5 nadgodzin spowodowanych pracą ponad obowiązujące pracownika dobowe normy czasu pracy. Wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o rekompensatę czasem wolnym, która miała miejsce 26.09.2018r. Pracownik jest wynagradzany stałą miesięczną stawką w wysokości 2800 zł brutto ? Jak ustalić wynagrodzenie ?
Odp.: Pracownik za 5 godzin nadliczbowych odbierze 5 godzin wolnych. Ze względu na to, że zarówno nadgodziny jak i czas wolny za nie wystąpią w tym samym miesiącu wynagrodzenie pracownika wyniesie 2800 zł brutto.

Przykład 2:
Pracownik w miesiącu wrześniu 2018r. miał 5 nadgodzin spowodowanych pracą ponad obowiązujące pracownika dobowe normy czasu pracy. Wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o rekompensatę czasem wolnym, która miała miejsce 26.10.2018r. Pracownik jest wynagradzany stałą miesięczną stawką w wysokości 2800 zł brutto. Jak ustalić wynagrodzenie ? 
Odp: W tym przypadku pracownik w miesiącu wrześniu otrzyma wynagrodzenie odpowiednio wyższe (wynagrodzenie za przepracowany czas + wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe), zaś w miesiącu październiku odpowiednio niższe (wynagrodzenie tylko za czas przepracowany).
Obliczenia:
wrzesień: 2800 zł : 160 godz = 17,50 zł/godz
               17,50 zł/godz x 5 godz nadliczbowych = 80,50 zł
               2800 zł + 80,50 zł = 2880,50 zł – wynagrodzenie za wrzesień
październik: 2800 zł : 184 godz = 15,22 zł/godz
                   15,22 zł/godz x 5 godz = 76,10 zł
                   2800 zł – 76,10 zł = 2723,90 zł – wynagrodzenie za październik

Z kolei rekompensowanie nadgodzin czasem wolnym z inicjatywy pracodawcy nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, mimo tego, że faktycznie pracownik przepracuje mniejszą liczbę godzin.

Przykład 3:
Pracownik w miesiącu wrześniu 2018r. miał 4 nadgodziny spowodowane pracą ponad obowiązujące pracownika dobowe normy czasu pracy. Pracodawca z własnej inicjatywy udzielił mu w zamian czasu wolnego. Pracownik jest wynagradzany stałą miesięczną stawką w wysokości 2800 zł brutto ? Jak ustalić wynagrodzenie ?
Odp: W wyniku takiej rekompensaty pracownik ma prawo do 6 godzin wolnych. Pomimo, że jest to więcej niż wynosi liczba nadgodzin pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2800 zł brutto (pełne wynagrodzenie).

Rekompensata nadgodzin dodatkiem – ustalenie wynagrodzenia

Rekompensata finansowa za godziny nadliczbowe wymaga obliczenia zarówno wynagrodzenia ,,normalnego” za przepracowanie wyższego wymiaru czasu pracy jak również dodatku.
Normalne wynagrodzenie to takie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, w terminach wypłat i w zwykłych warunkach. Jest to więc wynagrodzenie zasadnicze jakie wynika ze stawki osobistego zaszeregowania jak również dodatkowe składniki o stałym charakterze np. dodatek funkcyjny, premia regulaminowa itp.
Z kolei podstawą do obliczania dodatku jest wynagrodzenie wynikającego z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. W przypadku innego sposobu wynagradzania (np. prowizyjnego, akordowego) za podstawę przyjmuje się 60 % wynagrodzenia obliczanego według zasad dotyczących ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Przykład 4:
Pracownik pracował we wrześniu 6 godzin w niedzielę nie będącą dla niego dniem pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy. Pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięczną wynoszącą 2400 zł brutto jak również dodatkiem stażowym w wysokości 200 zł brutto. Pracodawca nie miał możliwości oddania pracownikowi dnia wolnego, w przedsiębiorstwie obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za nadgodziny ? Jak je obliczyć ?
Obliczenia: 
Wynagrodzenie normalne: 2400 zł + 200 zł = 2600 zł
Normalne wynagrodzenie za 1 godz pracy: 2600 zł : 160 godz = 16,25 zł/godz
Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika: 2400 zł
Dodatek za 1 godz pracy nadliczbowej: 2400 zł : 160 godz = 15,00 zł/godz
Normalne wynagrodzenie za 6 godzin nadliczbowych: 16,25 zł/godz x 6 godz = 97,50 zł
Wynagrodzenie dodatkowe za 6 godzin nadliczbowych: 15,00 zł/godz x 6 godz = 90,00 zł
Całkowite wynagrodzenie za nadgodziny: 97,50 zł + 90,00 zł = 187,50 zł

Przykład 5:
Pracownik wynagradzany jest akordowo – we wrześniu 2018r. zarobił 2530 zł brutto. We wrześniu 2018r. pracownik przepracował również 10 nadgodzin 50%. Ile wyniesie wynagrodzenie za nadgodziny ? Jak je obliczyć?
Obliczenia:
Wynagrodzenie normalne: 2530 zł
Normalne wynagrodzenie za 1 godz pracy: 2530 zł : 160 godz = 15,81 zł/godz
Dodatek za 1 godz pracy nadliczbowej: 2320,00 zł (wynagrodzenie za czerwiec) + 2580,00 zł (wynagrodzenie za lipiec) + 2110,00 zł (wynagrodzenie za sierpień) = 7010 zł (suma wynagrodzenia za 3 miesiące poprzedzające pracę nadliczbową);
7010,00 zł x 60% = 4206,00 zł
4206,00 zł : 520 godz (ilość godzin przypadająca do przepracowania w okresie 3 miesięcy poprzedzających pracę nadliczbową) = 8,09 zł/godz;
8,09 zł/godz x 50% = 4,04 zł/godz;
Normalne wynagrodzenie za 10 godzin nadliczbowych: 15,81 zł/godz x 10 godz = 158,10 zł
Dodatek za 10 godzin nadliczbowych: 4,04 zł/godz x 10 godz = 40,40 zł
Całkowite wynagrodzenie za nadgodziny: 158,10 zł + 40,40 zł = 198,50 zł                                                          Podstawa prawna:

Art. 151 – 151Kodeksu pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here