Jak wypełnić i rozliczyć deklarację PIT-11

Deklaracja PIT-11 to jeden z najpopularniejszych dokumentów z jakim mają do czynienia płatnicy, podatnicy oraz urzędy skarbowe. Czy wiesz jak poprawnie należy ten dokument sporządzić oraz szybko, bezpiecznie i bez problemu rozliczyć? Poniżej znajdziesz wszystkie objaśnienia odnośnie wystawiania i rozliczania PIT-11.

Czym jest PIT-11 i jakie terminy obowiązują przy jego wystawianiu

Deklaracja PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ubiegły rok podatkowy. Dokument ten zobowiązany jest wystawić płatnik w dwóch egzemplarzach (jeden dla Urzędu Skarbowego, drugi dla podatnika).

Druk PIT-11  płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników może sporządzić w formie dokumentu pisemnego. Jeżeli wybierze tę opcję, musi je złożyć do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2018 r. Jeżeli zaś zdecyduje się na formę elektroniczną – termin wydłuża się do 28 lutego 2018 r. W przypadku biur rachunkowych (niezależnie od ilości osób rozliczanych) oraz płatników rozliczających więcej niż 5 podatników druk PIT-11 składa się do urzędu skarbowego do 28 lutego 2018 r. i zachować należy wyłącznie formę elektroniczną.

W przypadku druku PIT-11 wysyłanego od płatnika do podatnika  obowiązuje  termin  28 lutego 2018 r. oraz forma papierowa lub elektroniczna  (wedle własnego wyboru).

PIT-11 – jak wypełnić krok po kroku

Od czego należy zacząć i jak poprawnie przeprowadzić wypełnienie deklaracji PIT-11 ?

Po pierwsze po lewej stronie formularza (u góry) należy wpisać identyfikator podatkowy NIP firmy, rubryki oznaczone jako nr dokumentu i status pozostają puste (do wypełnienia przez Urząd Skarbowy). W punkcie 4 wpisać należy rok za który składana jest deklaracja, a więc 2017.

Część A-Miejsce i cel składania informacji: w tej sekcji w polu 5 należy wpisać właściwy urząd skarbowy ze względu na adres zamieszkania podatnika. Wystarczy wprowadzić pełną nazwę np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach. W tabeli 6 zaznacza się cel wypełnienia deklaracji (odpowiednio złożenie informacji lub korekta jeżeli celem jest poprawa błędu/ów).

Część B-Dane identyfikacyjne płatnika: w pozycji 7 należy określić czy płatnik jest osobą fizyczną czy nie- wystarczy zaznaczyć w tym celu odpowiedni kwadracik. W rubryce 8 swój REGON wpisuje płatnik niebędący osobą fizyczną, zaś w rubrykę 9 imię, nazwisko oraz datę urodzenia wpisuje płatnik będący osobą fizyczną.

Część C- Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika: W punkcie 10. zaznaczyć należy rodzaj obowiązku podatkowego. Są dwie opcje: rezydent polski lub ograniczony obowiązek podatkowy w przypadku nierezydenta. Następnie trzeba wprowadzić numer PESEL lub NIP. Pozycje 12 – 14 należy uzupełnić wyłącznie pod warunkiem, że podatnik posiada zagraniczny numer podatkowy. Wiersze 15 – 27 są przeznaczone do uzupełnienia podstawowych danych na temat pracownika. Wśród nich znajdują się takie informacje jak: nazwisko, imię, data urodzenia, kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy oraz poczta.

Część D-Informacja o kosztach uzyskania przychodu: W pozycji  28 wystarczy zaznaczyć odpowiedni kwadracik. Wskazane opcje są uzależnione od umów, na których pracownik jest zatrudniony w firmie. Punkty 1 i 2 różnią się między sobą jedynie liczbą podpisanych dokumentów (umów). Dwa ostatnie dotyczą zaś dodatkowo kosztów podwyższonych w związku z zamieszkiwaniem pracownika poza miejscowością, w której znajduje się firma.

Część E- Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz składki: wypełnienie tej części determinowane jest przez ilość i rodzaj umów zawartych z podatnikiem. Jeżeli pracownik był zatrudniony jedynie na podstawie stosunku pracy płatnik uzupełnia wyłącznie punkty 29-35 oraz 70 i 72.

W polu 29 należy wpisać łączną kwotę przychodów z podatkiem, natomiast pod nr 30 – łączną kwotę kosztów uzyskania przychodów. Pozycja 31 to dochód. Oblicza się go w bardzo prosty sposób, a mianowicie: od kwoty przychodu (rubryka 29) wystarczy odjąć łączne koszty jego uzyskania (rubryka 30). Punkt 32 dotyczy kwoty wolnej od podatku, zaś 33 zaliczek, które płatnik pobrał w danym roku podatkowym.

Jeżeli podatnik był zatrudniony w oparciu o kilka umów, ich rodzaj należy wyszczególnić w tej części i uzupełnić dodatkowe rubryki (np. prawa autorskie i inne prawa w punkcie 8).

W rubrykach 70 i 72 wpisuje się odpowiednio wartość składek na ubezpieczenia społeczne, podlegające odliczeniu od dochodu oraz wartość składek na ubezpieczenie zdrowotne, podlegające odliczeniu od podatku.

Część F- Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku: płatnik nie musi jej wypełniać.

Część G- Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku: w tej sekcji wystarczy złożyć podpis. W większości firm osobami odpowiedzialnymi za wypełnienie PIT-11 są pracownicy księgowości lub działu kadrowego. W mniejszych podmiotach, podpis składa sam przedsiębiorca.

Część H-Adnotacje urzędu skarbowego: jak sama nazwa wskazuje ta sekcja pozostaje do wypełnienia przez skarbówkę.

Rozliczenie deklaracji PIT-11

Aby rozliczyć podatek dochodowy za poprzedni rok, każdy podatnik po pierwsze musi zdecydować z jakiego formularza PIT powinien skorzystać.  W celu odpowiedzi trzeba określić, jaki rodzaj dochodów podatnik osiągnął w ciągu całego 2017 roku.

W oparciu o PIT-11  należy rozliczyć PIT-36 lub PIT-37. Są to bowiem zeznania główne, składane przez podatnika uzyskującego dochody – do urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia. W zeznaniach głównych należy opierać się na danych z PIT-ów od płatników, pracodawców, czyli w oparciu m.in. o PIT-11.

Którą deklarację należy wybrać ???

Deklarację PIT-36 wypełniają ci podatnicy, którzy w trakcie roku lub na jego koniec są zobowiązani do obliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej lub kwartalnej) i samodzielnego przekazania jej na rachunek urzędu skarbowego. Formularz ten obejmuje więc dochody, od których podatek odprowadza się bez pośrednictwa płatnika (np. pracodawcy). Dotyczy on głównie działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym, rozliczają swoje przychody na druku PIT-36L. Natomiast dochody z najmu prywatnego lub działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym powinny zostać wpisane do zeznania PIT-28 (do 31 stycznia 2018r.).

Deklaracja PIT-37 z kolei obejmuje przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu pracy na etacie, umowy zlecenie i o dzieło. Ten druk mogą również wypełnić emeryci, którzy po uzyskaniu informacji PIT-11A/40A z ZUS, chcą odliczyć ulgi podatkowe. Generalnie rzecz ujmując warunkiem jest, aby wszystkie przychody uzyskane w całym 2017 roku, zostały opodatkowane za pośrednictwem płatnika (pracodawca czy zleceniodawca w trakcie roku oblicza i pobiera należny podatek dochodowy i w naszym imieniu przekazuje zaliczki na podatek do urzędu skarbowego.).

Jak dokonać rozliczenia ???

Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki z PIT-11 należy przenieść w odpowiednie rubryki PIT-36 lub PIT-37:

  • przychody, koszty, dochody i zaliczki – do sekcji C pt. “Dochody/straty ze źródeł przychodów” – rubryki w PIT-11 i PIT-37 są podobnie nazwane; przychody z tych samych kategorii z PIT-11 należy przenieść do tych samych kategorii w PIT-36/37.
  • składki społeczne – do pól o nazwie odpowiednio składki społeczne oraz składki zdrowotne.

Jeśli podatnik otrzymał kilka PIT-11, wtedy kwoty z tych samych pól w kilku PIT-ach trzeba zsumować i do danego pola w PIT rocznym przenieść już kwotę zsumowaną. Przy przenoszeniu kwot należy pamiętać, aby nie przekroczyć odpowiednich limitów dla kosztów uzyskania przychodu (111.25 zł/mc lub 139,06 zł/mc) oraz dla składek społecznych (limitowana jest roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym. Nie może ona być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarcze narodowej na dany rok kalendarzowy.W roku 2017 kwota rocznego limitu podstawy wynosiła 118 770,00 rocznie czyli 9897,50 zł miesięcznie.) i zdrowotnych (limit wynosi 7,75% podstawy opodatkowania).

Każdy rozliczający się podatnik powinien pamiętać aby:

  • sprawdzić, czy wynagrodzenia nie są zwolnione z podatku – takich wynagrodzeń nie trzeba wpisywać w deklaracje PIT,
  • ustalić dochód podatkowy i odjąć od niego przysługujące ulgi podatkowe odliczane od dochodu (np. na Internet, rehabilitacyjną, składki ZUS, darowizny, oddaną krew, na badanie i rozwój, stratę podatkową),
  • wyliczoną podstawę opodatkowania zaokrąglić do pełnych złotych oraz obliczyć od niej podatek według nowej skali podatkowej, korzystając przy tym z nowej kwoty wolnej od podatku za 2017 r (jej wysokość zależy od dochodu podatnika. Podatnicy mogą odejmować od obliczonego i należnego od nich podatku kwotę, której wysokość w 2017 r. wynosi maksymalnie 1188 zł. W efekcie jej stosowania, maksymalna kwota wolna od podatku za 2017 r. wynosi 6600 zł.).
  • od wyliczonej wartości należnej odjąć ulgi odliczane od podatku, np. prorodzinną, abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Pomimo, że dopuszczalne jest składanie deklaracji PIT w formie papierowej, to warto przemyśleć  skorzystanie z programów do rozliczeń rocznych zintegrowanych z systemem e-deklaracje oraz z portalem podatkowym Ministerstwa Finansów. Są one zdecydowanie prostszą i szybszą formą rozliczenia z fiskusem, obsługuje się je bardzo intuicyjnie, na bieżąco weryfikują ewentualne błędy, dostarczają wyjaśnień i wskazówek dotyczących wybieranych deklaracji, ulg itp.Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here