Kontrola z ZUS zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie lekarskie stanowi dość popularną formę ,,odpoczywania” od pracy. Niestety nie zawsze związane jest ono z chorobą, która uniemożliwia wykonywanie czynności pracowniczych. Ze względu na dość częste wykorzystywanie L4 na wczasy czy remont ZUS jak również pracodawcy coraz częściej i chętniej przeprowadzają stosowne kontrole mające na celu zmniejszenie nadużyć chorobowych przez pracowników. Na czym one polegają, jak i kiedy są przeprowadzane? Przeczytaj poniżej kiedy, gdzie i jak kontroluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy ZUS może skontrolować L4?

Nie ma zapisów czy regulacji prawnych, które wyznaczałyby kogo ZUS może czy powinien kontrolować, jednak najczęściej bierze pod lupę, sprawdzając prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich, w szczególności osoby, które:

 • korzystają często z krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy,
 • uzyskują kolejne zaświadczenia lekarskie od pracy od różnych lekarzy,
 • korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych,
 • były już pozbawione prawa do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich od pracy,
 • składały wcześniej zaświadczenia lekarskie po terminie, co skutkowało obniżeniem zasiłku o 25%.

Warto jednak podkreślić, że nie jest to zamknięta lista. Skontrolowany może więc zostać tak naprawdę każdy, kto przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrole w dwóch zakresach.

 1. Po pierwsze bada prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Zajmują się tym lekarze orzecznicy ZUS (działają na podstawie art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)
 2. Po drugie sprawdza prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich (na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Leży to w gestii pracowników komórek zasiłków ZUS.

Kontrola zwolnienia lekarskiego-gdzie? kiedy? jak się odbywa?

Kontrola pracownika powinna zostać przeprowadzona w:

 • miejscu jego zamieszkania,
 • miejscu czasowego pobytu,
 • drugim miejscu pracy,
 • miejscu, w którym prowadzi on działalność gospodarczą.

W sytuacji, gdy kontrolujący nie zastanie pracownika w miejscu zamieszkania, kontrolę należy powtórzyć. Zatrudniony w takiem przypadku zobowiązany jest jednak do wyjaśnienia przyczyny nieobecności, bowiem w tym czasie powinien przebywać we wskazanym przez siebie miejscu. Nieobecność może być bowiem uznana przez pracodawcę za nadużycie zwolnienia. Należy jednak mieć także na uwadze, że może ona zostać właściwie usprawiedliwiona przez pracownika (np. wizytą u lekarza czy koniecznością wykupienia lekarstw w aptece).

Pracownik na usprawiedliwienie nieobecności ma określony termin. Jeśli odmówi złożenia stosownych wyjaśnień co do swojej nieobecności, bądź nie złoży ich w odpowiednim czasie, to pracodawca może uznać, iż zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem.

ZUS może także wezwać osobę kontrolowaną na badanie -wysyła wówczas pracownikowi wezwanie listem poleconym za zwrotnym  potwierdzeniem odbioru, ze wskazaniem terminu badania przez lekarza orzecznika, konsultanta lub dostarczenia wyników badań pomocniczych.

Wezwany ma obowiązek udostępnienia swojej dokumentacji medycznej lekarzowi przeprowadzającemu badanie. Jeżeli pracownik uniemożliwi przeprowadzenie badania lub nie dostarczy wyników badań w określonym terminie – zaświadczenie lekarskie, będące przedmiotem kontroli traci ważność od dnia następującego po tym terminie.

Podczas kontroli lekarz uprawniony jest do podjęcia następujących działań:

– przeprowadzenie badania ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub miejscu jego pobytu,
– skierowanie ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS,
– zażądanie od lekarza, dentysty, felczera, który wystawił zaświadczenie lekarskie, udostępnienia dokumentacji medycznej, udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie,
– zlecenie wykonania badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

Skutki niewłaściwego wykorzystania zwolnienia lekarskiego

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki nad chorym polega na ustaleniu, czy dana osoba podczas korzystania z “chorobowego” nie pracuje albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Niewłaściwe wykorzystywanie L4 skutkuje:

 • utratą prawa do zasiłku,
 • utratą wynagrodzenia chorobowego,
 • ustaleniem wcześniejszej daty zakończenia niezdolności do pracy,

Ponadto zachowania niezgodne z celem zwolnienia lekarskiego mogą być potraktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych. Trzeba liczyć się wówczas z koniecznością poniesienia określonych konsekwencji wynikających z zawartego stosunku pracy z pracodawcą.

Po przeprowadzeniu kontroli, inspektor sporządza protokół, w którym wskazuje, na czym polega naruszenie przepisów przez pracownika. Ubezpieczona osoba dostaje dokument do wglądu. Ma prawo wprowadzić swoje uwagi i ewentualne zastrzeżenia do ustaleń kontrolerów.Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, poz. 743 z późn. zm.).

Art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).

Art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here