Lista płac – jak obliczyć wynagrodzenie netto pracownikowi ?

Lista płac to jeden z najważniejszych dokumentów kadrowo-płacowych. Choć można ją obecnie bez problemu sporządzić w specjalnie do tego dedykowanym programie, bez konieczności wykonywania ręcznych obliczeń, to warto wiedzieć jak z wynagrodzenia brutto otrzymujemy netto, jakie koszty ,,po drodze” ponosi pracownik, skąd bierze się zaliczka na podatek dochodowy czy jakie ulgi i odliczenia od wynagrodzenia można stosować.

Lista płac-elementy składowe

Każda lista płac ujęta jest w zestawieniu tabelarycznym zawierającym określone elementy, które obliczane krok po krok prowadzą ostatecznie do ustalenia wypłaty netto dla pracownika. Są to następujące składowe:

 • przychód pracownika ze stosunku pracy – to wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość wypłat w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania. W szczególności są to: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki m.in. za godziny nocne czy godziny nadliczbowe, nagrody, ekwiwalenty za urlop oraz wszelkie inne kwoty bez względu na to czy ich wysokość została z góry ustalona czy nie;
 • składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika – od dnia nawiązania do dnia zakończenia stosunku pracy są one obowiązkowo naliczane i przekazywane przez pracodawcę za pracownika do ZUS. Każdy pracownik opłaca częściowo składki emerytalną i rentową oraz w całości składkę chorobową. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód osiągnięty przez pracownika u danego pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę. Trzeba pamiętać jednak, że niektóre przychody nie będą uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne np.: wynagrodzenie za czas choroby, wypłacone zasiłki i świadczenia rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, nagrody jubileuszowe, wartość ubioru służbowego, zapomogi losowe i inne określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – podobnie jak składki społeczne jest ona obowiązkowa, w całości finansowana jest przez pracownika, przy czym do jej naliczenia i przekazania do ZUS zobowiązany jest płatnik. Na liście płac składka zdrowotna obliczana jest dwukrotnie: jako pełna składka (aktualnie 9% podstawy) oraz składka w części podlegającej odliczeniu od podatku pracownika (aktualnie 7,75% podstawy). Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przy czym przed obliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podstawę wymiaru pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez pracownika.
  Ważne !!! Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest również wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – podstawą do obliczenia zaliczki od wynagrodzenia pracownika jest osiągnięty przez niego w danym miesiącu dochód. Stanowią go przychody, w tym również zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez płatnika po pomniejszeniu ich o koszty uzyskania przychodu oraz potracone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Zaliczkę oblicza się zgodnie ze skalą podatkową (18 lub 32 % w zależności od wysokości dochodu);
 • koszty uzyskania przychodu (KUP)- odliczenie kosztów uzyskania przychodu przysługuje pracownikowi bez względu na wymiar czasu pracy jak również bez względu na liczbę dni przepracowanych w danym miesiącu – do zastosowania odliczenia liczy się jakiekolwiek uzyskane wynagrodzenie ze stosunku pracy. Odliczenie przysługuje w miesięcznych zryczałtowanych kwotach – 111,25 zł (podstawowa kwota) lub 139,06 (kwota podwyższona w związku z wykonywaniem pracy pracownika w innej miejscowości niż miejsce stałego lub czasowego zamieszkania przy czym pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę);
 • ulga podatkowa – dla jej zastosowania nie ma znaczenia czy w danym miesiącu pracownik otrzymał przychody ze stosunku pracy czy zasiłek chorobowy. Płatnik stosuje tę kwotę w każdym przypadku, w którym ustala zaliczkę na podatek dochodowy.Pomniejszenie zaliczki jest możliwe pod warunkiem, że zatrudniony przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w roku podatkowym, złożył w zakładzie pracy oświadczenie na druku PIT-2. Ulga wynosi aktualnie 46,33 zł.
 • potrącenia – mogą mieć one charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Dokonuje się ich na końcu listy płac.

Z brutto na netto czyli jak obliczyć wynagrodzenie pracownika-krok po kroku

Obliczanie wynagrodzenia netto przedstawić można w następujących krokach:

 1. Ustalenie podstawy brutto
 2. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 3. Obliczenie wysokości składek społecznych finansowanych przez pracownika (podstawa wymiaru x 13,71%)
 4. Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 
 5. Obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (pobranej w wysokości 9% oraz podlegającej odliczeniu od podatku w wysokości 7,75%)
 6. Ustalenie podstawy opodatkowania (podstawa pomniejszona o składki ZUS – KUP; zaokrąglenie otrzymanej kwoty do pełnych zł)
 7. Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (podstawa opodatkowania x 18% lub 32% – ulga podatkowa jeżeli został złożony PIT-2 – składka zdrowotna w części podlegającej odliczeniu; zaokrąglenie otrzymanej kwoty do pełnych zł)
 8. Ustalenie wynagrodzenia netto (wynagrodzenie brutto – składki ZUS finansowane przez pracownika – pełna składka zdrowotna – zaliczka na podatek dochodowy)
 9. * Dokonanie ewentualnych potrąceń

Przykład 1
Pracownik zatrudniony na pełen etat ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem wynoszącym 2770 zł brutto. Jak ustalić wynagrodzenie netto jeżeli: pracownik przepracował pełen miesiąc, złożył PIT-2 oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy (nie otrzymuje dodatku za rozłąkę).
Obliczenia:
1. Podstawa brutto: 2770,00 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2770,00 zł
3. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne: 2770,00 x 13,71% = 379,77 zł
4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2770,00 zł – 379,77 zł =                                                                                                2390,23 zł
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: do pobrania: 2390,23 zł x 9% = 215,12 zł
do odliczenia od podatku: 2390,23 zł x 7,75% = 185,24 zł
6. Podstawa opodatkowania: 2390,23 zł – 139,06 zł= 2251,17 zł ~ 2251 zł
7. Zaliczka na podatek dochodowy: 2251 zł x 18% = 405,18 zł
405,18 zł – 46,33 zł – 185,24 zł = 173,61 zł ~ 174 zł
8. Wynagrodzenie netto: 2770,00 zł – 379,77 zł – 215,12 zł – 174 zł =2001,11 zł
Odp: Pracownik uzyskał wynagrodzenie netto w wysokości 2001,11 zł.

Przykład 2
Pracownikowi w maju 2018 roku zostały naliczone następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie chorobowe 318,70 zł; zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy  446,18 zł; wynagrodzenie za pracę akordową wykonaną w maju 1792,00 zł. Pracownik ma podstawowe koszty uzyskania przychodu i złożył pracodawcy PIT-2. Jak ustalić i ile wyniesie wynagrodzenie netto ?
Obliczenia:
1. Podstawa brutto: 1792,00 zł – wynagrodzenie za pracę
                              318,70 zł – wynagrodzenie chorobowe
                              446,18 zł – zasiłek chorobowy
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 1792,00 zł (! nie wliczamy wynagrodzenia oraz zasiłku za czas choroby)
3. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne: 1792,00 zł x 13,71% = 245,68 zł
4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1792,00 zł + 318,70 zł – 245,68 zł = 1865,02 zł (! wliczamy wynagrodzenie chorobowe ale nie wliczamy zasiłku chorobowego)
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: do pobrania: 1865,02 x 9% = 167,85 zł
do odliczenia: 1865,02 zł x 7,75% = 144,54 zł
6. Podstawa opodatkowania: 1792,00 zł + 318,70 zł + 446,18 zł – 245,68 zł =                                                         2311,20 zł
                                           2311,20 zł – 111,25 zł = 2199,95 zł ~ 2200 zł
7. Zaliczka na podatek dochodowy: 2200 zł x 18% = 396,00 zł
                                                396,00 zł – 46,33 zł – 144,54 zł = 205,13 zł ~ 205 zł
8. Wynagrodzenie netto: 1792,00 zł + 318,70 + 446,18 zł – 245,68 zł – 167,85 zł
– 205 zł = 1938,35 zł

Odp: Pracownik uzyskał wynagrodzenie netto w wysokości 1938,35 zł.Podstawa prawna:

Art. 31; art. 20 ust. 1 i 2; art. 22 ust. 2; art. 32 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.)

Art. 81 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here