Mały ZUS Plus – najczęściej zadawane pytania

Mały ZUS Plus – do kiedy się zgłosić ? kto może skorzystać ? jak ustalić limit przychodu przy prowadzeniu działalności przez część roku ? jak obliczyć podstawę wymiaru składek społecznych ?

Na niektóre z najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczących Małego ZUS Plus odpowiedź przedstawiam w poniższym artykule.

 1. Jeżeli jestem już zgłoszony do małego ZUS od stycznia 2020r. to czy od 1 lutego 2020 r.  powinienem zgłosić się do małego ZUS Plus ? Jaki jest właściwy kod zgłoszenia ?
 • Przedsiębiorca, który jest zgłoszony do małego ZUS w styczniu 2020 r.  nie musi się zgłaszać do małego ZUS Plus – nie składa żadnych dokumentów zgłoszeniowych w tym zakresie. Kod tytułu ubezpieczenia jest bowiem ten sam (05 90/ 05 92). Konieczne jest jedynie ponowne ustalenie podstawy do wyliczenia składek społecznych obowiązujących przedsiębiorcę od lutego 2020 r. do grudnia 2020 r. (wraz ze wskazaniem wysokości przychodu, dochodu i formy opodatkowania) w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II oznaczonych numerem z zakresu 40-49.

2. Jak obliczyć podstawę wymiaru składek w małym ZUS Plus ?

 • Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób korzystających z Małego ZUS Plus ustala się w oparciu o przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym oraz współczynnik wynoszący 0,5. Należy jednocześnie pamiętać, że ustalona podstawa nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Do wyliczenia podstawy wymiaru składek można posłużyć się bardzo pomocnym narzędziem którym jest  kalkulator zamieszony na stronie udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: https://www.eskladka.pl/Calculator.

  Przykład obliczenia przeciętnego miesięcznego dochodu, przy założeniu, że dochód z DG za rok 2019 wyniósł 35 420 zł a działalność gospodarcza prowadzona była cały rok tj.: 365 dni:
  35 420 zł : 365 dni* 30 dni = 2911,23 zł – przeciętny miesięczny przychód z DG
  2911,23 * 0,5 = 1455,62 – podstawa wymiaru składek społecznych

3. Od 01.11.2019 r. prowadzę działalność gospodarczą. Jestem zgłoszona do ZUS z kodem 05 40 00. Czy po zakończeniu okresu ulgi na start będę mogła zgłosić się do małego ZUS plus liczonego od przychodu, pomijając zgłoszenie do preferencyjnego ZUS do którego spełniam warunki ?

 • Nie. Ubezpieczona powinna zgłosić się z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla preferencyjnego ZUS-u a dopiero w następnej kolejności będzie mogła zgłosić się do Małego ZUS Plus – pod warunkiem, że będzie spełniała kryteria. 

4. Czy można zrezygnować w trakcie roku z małego ZUS-u Plus ?

 • Ubezpieczony może zrezygnować z opłacania składek ZUS od przychodu. Za miesiąc w którym ubezpieczony zrezygnuje z małego ZUS plus jak również pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego ubezpieczony zobowiązany jest opłacać składki od kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

5. Ustalona od dochodu za rok 2019 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wynosi 2608,50 zł. Czy ze względu na fakt zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z kodem 05 90  jestem zwolniony z opłacania składki na FP ?

 • Składki na Fundusz Pracy opłaca się od kwot, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jeśli wynoszą one w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2020 r. jest to 2600 zł). Jeśli przedsiębiorca będzie korzystał z małego ZUS plus, to składki na Fundusz Pracy będzie opłacał  gdy podstawa wymiaru składek na jego ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (we wskazanej sytuacji podstawa jest nawet wyższa).
  ! Bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy nie opłacają kobiety po ukończeniu 55 lat; mężczyźni po ukończeniu 60 lat.

6. Od 2017 roku prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory moje przychody z działalności nie pozwalały mi na zgłoszenie się do małego ZUS (pozostałe kryteria spełniam). Opłacałem składki  od kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (kod tytułu ubezpieczenia: 05 10 00). Za 2019 rok osiągnąłem przychód w wysokości 110 500 zł.
Czy mogę się zgłosić do Małego ZUS-u Plus ? Jakich formalności i do kiedy powinienem dokonać ?

 • Ubezpieczony może skorzystać z opłacania składek od przychodu od lutego 2020 r. W tym celu powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia: 05 10 00 i zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia: 05 90 00. Aby zachować termin dokumenty te powinien przekazać do ZUS najpóźniej 2 marca 2020 r.

7. Od 2019 r. po zakończeniu 24 miesięcy opłacania preferencyjnego ZUS-u jestem zgłoszona do ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia: 05 90 00. Formą opodatkowania w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W jaki sposób mam od lutego ustalić dochód ? Czy przychód mogę zmniejszyć o koszty działalności ?

 • W przypadku przedsiębiorców do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy traktować roczny przychód z działalności gospodarczej pomnożony przez współczynnik 0,5.

8. Spełniam od 1 lutego bieżącego roku warunki do skorzystania z małego ZUS Plus jednak z moich wyliczeń wynika, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 723,60 zł. Czy od takiej właśnie podstawy powinnam naliczać składki ?

 • Podstawa wyliczona przez ubezpieczoną jest niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. tj.: 780 zł. Właściwą więc najniższą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tej osoby będzie od 1 lutego 2020 r. kwota: 780 zł.

9. Wznowiłem prowadzenie działalności gospodarczej od 1 maja 2019 r. W ubiegłym roku jak również w styczniu bieżącego roku nie byłem uprawniony do skorzystania z ZUS-u ustalanego od przychodu. Jak obliczyć obowiązujący mnie limit przychodu do ustalenia prawa do skorzystania z małego ZUS plus w 2020 r. ?

 • Limit przychodu należy ustalić proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w 2019 r. tj. limit 120 000 należy podzielić przez całkowitą liczbę dni kalendarzowych w analizowanym roku a następnie uzyskany wynik pomnożyć przez liczbę dni wykonywania działalności. Do danych z analizowanego przykładu: 120 000 zł : 365 dni *245 dni = 80 547,95 zł – limit przychodu obowiązujący ubezpieczonego.

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here