Mały ZUS

Po preferencyjnych składkach i uldze na start rządzący oferują przedsiębiorcom tzw. Mały ZUS czyli ulgę w wysokości opłacanych składek społecznych. Nie każdy może jednak z nowego przywileju skorzystać. Jakie są wymogi, limity, zasady i obowiązki małego ZUS-u ? Przeczytaj o tym poniżej.

Czym jest mały ZUS ?

Mały ZUS to ulga w składkach społecznych dla przedsiębiorców, którzy działają na niewielką skalę a tym samym osiągają niskie przychody. Dotyczy ona tylko składek na ubezpieczenia społeczne a więc rentowe, emerytalne, wypadkowe i chorobowe. Składka zdrowotna należna jest w pełnej wysokości. Z ulgi można skorzystać już od 01.01.2019 roku. W tym celu należy zgłosić się do ubezpieczeń z właściwym kodem (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy), w terminie 7 dni liczonymi odpowiednio od sytuacji płatnika od:

 • 1 stycznia danego roku,
 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pierwszego dnia, w którym płatnik spełnia warunki do korzystania z małego ZUS.

Niezgłoszenie się do małego ZUS -u w odpowiednim terminie jest równoznaczne z rezygnacją z ulgi od dnia nabycia do niej prawa !

Niższe składki przedsiębiorca może opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla kogo mały ZUS ?

Z ulgi może skorzystać przedsiębiorca, który:

 1. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych
  oraz
 2. wykazuje przychód z tytułu działalności gospodarczej, który nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku – przy założeniu, że działalność była prowadzona przez cały rok
  ale jednocześnie w poprzednim roku:
 3. prowadził działalność co najmniej 60 dni, tj. podlegał ubezpieczeniom zdrowotnym lub społecznym z tytułu prowadzenia działalności nie krócej niż 60 dni
 4. nie rozliczał się w formie karty podatkowej i jednocześnie nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT
 5. nie podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej
 6. nie spełnia warunków do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia
 7. nie wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy takiej samej pracy jaką wykonywał jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorca, który w poprzednim roku rozpoczął, zakończył lub zawiesił działalność, przez co prowadził ją jedynie przez część roku limit przychodu z działalności oblicza proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności. Ustala się go poprzez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza lub w dół, jeśli jest niższa.

Mały ZUS – ile wynosi ?

Wysokość składek na Mały ZUS może być różna gdyż zależy ona przede wszystkim od przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym jak i od kwoty zadeklarowanej przez płatnika. Aby sprawdzić czy przychód przedsiębiorcy mieści się w limicie kwalifikującym do opłacania małego ZUS-u oraz ustalić podstawę składek społecznych należy:

 1. Ustalić przychód netto za poprzedni rok kalendarzowy i przyrównać go do obowiązującego limitu przychodów.
  limit dla prowadzących działalność pełny rok kalendarzowy: trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku,
  limit dla prowadzących działalność przez część roku kalendarzowego: należy ustalić go poprzez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza lub w dół, jeśli jest niższa.
 2. Ustalić przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:
  (Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym / Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności) * 30
 3. Pomnożyć przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik, który zostanie ogłoszony przez prezesa ZUS w Monitorze Polskim. Na 2019 r. wynosi 0,5083.
 4. Porównać otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
  Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

! Przedsiębiorca w okresie, w którym będzie korzystać z małego ZUS może w poszczególnych miesiącach opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru lub od zadeklarowanej – wyższej kwoty.

Zalety i wady korzystania z małego ZUS

Korzystanie z możliwości opłacania niższych składek społecznych wiąże się zarówno z zaletami jak i wadami.

Do zalet należą niewątpliwie:

 • mniejsze comiesięczne obciążenie finansowe wynikające z wysokości opłacanych składek,
 • możliwość korzystania z małego ZUS przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • możliwość opłacania w poszczególnych miesiącach korzystania z małego ZUS składek na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru bądź od kwoty wyższej,
 • możliwość rezygnacji z uprawnienia do małej działalności gospodarczej po pewnym okresie korzystania z niego,

Do wad i obowiązków z kolei zaliczyć możemy:

 • obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek,
 • obowiązek przedstawienie na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli płatnik tego nie zrobi ZUS za wszystkie miesiące danego roku ustali podstawę w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
 • wysokość kwoty, od której przedsiębiorca opłaca składki ma wpływ na wysokość przysługujących mu świadczeń z ubezpieczeń społecznych: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński,
 • rezygnacja z małego ZUS jest nieodwołalna.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here