Minimalna stawka godzinowa 2017-umowy zlecenia i samozatrudnienie

Kolejną ze zmian jaka weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. jest ustalenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących zlecenia lub świadczących usługi. Celami nowelizacji przepisów są ochrona osób otrzymujących wynagrodzenie na bardzo niskim poziomie, niejednokrotnie oznacza to kwoty 6, 7 lub 8 zł za godzinę pracy, oraz przeciwdziałanie nadużywaniu przez przedsiębiorców umów cywilnoprawnych. Ile wynosi minimalna stawka i jakie konsekwencje związane są z jej wprowadzeniem przeczytać możecie w poniższym artykule.

Umowy zlecenia i samozatrudnienie-jakie zmiany wprowadzono od 1 stycznia 2017 ?

Ustawa z dnia 22 lipca 2016r. wprowadziła następujące zmiany względem przyjmujących zlecenia lub świadczących usługi:

 • ustalenie minimalnej stawki godzinowej na poziomie 13 zł brutto. Przy czym stawka ta podlega corocznie waloryzacji o określony w ustawie wskaźnik,
 • zleceniobiorca/świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z kwoty ustawowo ustalonej minimalnej stawki godzinowej bądź przenieść prawa do wynagrodzenia na inną osobę,
 • anulowane zostały przepisy różnicujące kwotę minimalnego wynagrodzenia dla pracowników etatowych w związku  ze stażem pracy. Zgodnie ze zmianami wszyscy zatrudnieni będą otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie w pełnej wysokości. Ma to na celu znieść dyskryminację osób młodych na rynku pracy, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy,
 • wynagrodzenie należy wypłacać jedynie w formie pieniężnej. To duża zmiana głównie dla przedsiębiorców, którzy nawet w sytuacji wyrażenia obustronnej zgodnej woli, nie mogą rozliczać się w inny sposób np. barterowy,
 • obowiązkowo należy określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonywanego zlecenia bądź świadczonej usługi. W przypadku braku zapisu zleceniobiorca samodzielnie przedkłada taką informację z zachowaniem terminu poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia,
 • wypłaty wynagrodzenia należy dokonywać przynajmniej raz w miesiącu,
 • zwiększono kompetencję PIP w zakresie kontroli przestrzegania obowiązkowego zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Warto wspomnieć, że kontrola może zostać przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia pracodawcy a naruszenie przepisów podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa wprowadzona od 1 stycznia 2017 r. ma zastosowanie do:

 • umów wskazanych w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez zleceniobiorcę lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, w ramach działalności prowadzonej przez te podmioty,
 • samozatrudnionych świadczących usługi jednoosobowo.

UWAGA WYJĄTKI!!! Znowelizowane przepisy nie dotyczą zaś:

 • osób, które same decydują o czasie oraz miejscu wykonywania pracy, a jednocześnie przysługuje im wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne,
 • osób, zawierających określone w ustawie umowy opiekuńcze trwające dłużej niż jedna doba, np. umowy dotyczące opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej.
Zasady ustalania wynagrodzenia i jego wypłaty

Wraz z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej należy pamiętać o kilku zasadach ustalania wynagrodzenia jak również jego wypłaty, a mianowicie:

 • jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi wspólnie, wynagrodzenie minimalne przysługuje każdej z tych osób oddzielnie,
 • nie można się zrzec prawa do wynagrodzenia lub przenieść go na inną osobę,
 • wynagrodzenie wynikające z kwoty minimalnej stawki godzinowej należy wypłacać pieniężnie oraz co najmniej raz w miesiącu w umowach dłuższych niż miesiąc,
 • Zleceniodawca lub osoba na rzecz której świadczone są usługi ma obowiązek przechowywać dokumenty, które określają sposób potwierdzania oraz potwierdzają ilość godzin wykonanego zlecenia lub świadczonej usługi przez co najmniej 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne,
 • wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie tak aby kwota zapłaty za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usługi nie była niższa niż wartość minimalnej stawki godzinowej. Jeżeli nie jest spełniony ten warunek zleceniobiorcy/wykonującemu usługę przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej przy uwzględnieniu stawki 13 zł brutto za godzinę.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
 • Kodeks cywilny

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here