Obowiązki i prawa pracownika w zakresie BHP

Art. 211 kp określa podstawowe obowiązki pracownika względem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik w szczególności jest zobowiązany do:

  • znajomości przepisów i zasad bhp, braniu udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu, a także poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
  • wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, a także stosowaniu się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
  • dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
  • stosowania środków ochrony zbiorowej, a także używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym, a także innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich,
  • niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego, a także ostrzeganie współpracowników i inne osoby, znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
  • współdziałania z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

W jakiej sytuacji pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy?

W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Kiedy pracodawca musi zapewnić napoje i posiłki pracownikom?

Pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach pracodawca musi zapewnić napoje i posiłki profilaktyczne. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Kara dla pracownika – kiedy może być zastosowana?

Za nieprzestrzeganie przez pracownika organizacji, porządku, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy, pracodawca może stosować:

  • karę upomnienia,
  • karę nagany.
  • karę pieniężną.

Ciężkie, zawinione naruszenie obowiązku pracowniczego z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy może skutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here